Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Molvik (SV) til kulturministeren

Dokument nr. 15:42 (2001-2002)
Innlevert: 23.11.2001
Sendt: 23.11.2001
Besvart: 04.12.2001 av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Sigbjørn Molvik (SV)

Spørsmål

Sigbjørn Molvik (SV): Etter statsråd Lars Sponheims positive svar til meg i Stortingets spørretime 21.11.01 om utbygging av regionfjernsyn for Østfold og Nordland, er det blitt kjent at Nordland kun får en 5 minutters reprisesending kl. 20.55.
Hva vil statsråden gjøre for at NRK gjennomfører utbygging av regionfjernsyn for Nordland fullt ut i tråd med Stortingets intensjoner?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål til kirke- og kulturministeren i Stortingets spørretime onsdag 21.11.01 som ble besvart av statsråd Lars Sponheim. I mitt spørsmål var jeg opptatt av å vite hva statsråden ville gjøre for at NRK skal gjennomføre Stortingets vedtak om utbygging av 11 fjernsynsregioner.
Jeg fikk et svært positivt og forpliktende svar fra stasråden som bl.a. inneholdt forsikringer om at NRKs tidsplan for etablering og oppstart av slike regionsendinger i Østfold og Nordland ville bli fulgt. Jeg viser da til brev fra NRK til Kulturdepartementet, datert 6. april 2001, hvor det bl.a. heter: "Vi har derfor vedtatt at rekruttering og opplæring av medarbeidere i Østfold og Nordland skal skje i 1. halvår 2002 med oppstart av sendinger i løpet av 3. kvartal samme år."
I ettertid er det blitt opplyst fra NRK at Nordland kun vil få en 5 minutters reprisesending kl. 20.55 og at det er dette som skal være regionfjernsyn for Nordland. De øvrige regionene har i dag 20 minutters sending fra kl. 18.40.
Dette kan umulig være i tråd med det Stortinget hadde som intensjon da NRK-lisensen ble økt i 1996 for å gjennomføre utbygging av regionfjernsyn.
Det er etter min oppfatning helt uakseptabelt at NRK på denne måten unndrar seg de forpliktelser selskapet er pålagt av Stortinget og som de har fått midler gjennom lisensøkningen til å gjennomføre. Det er også etter min mening helt på tvers av det statsråd Sponheim ga uttrykk for i sitt tilleggssvar til meg i nevnte spørretime.
Jeg vil derfor gjerne vite hva kirke- og kulturministeren vil foreta seg for at Nordland skal få det samme tilbudet om regionfjernsyn som de øvrige regionene.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg viser til Stortingets behandling av kontroll- og konstitusjonskomiteens Innst. S. nr. 116 (2000-2001) 9. februar i år. Det ble her slått fast at Stortinget opprettholder sine tidligere forutsetninger om at det skal opprettes egne distriktssendinger med fjernsyn i Nordland og Østfold.

Kulturdepartementet har som tidligere nevnt lagt til grunn at utbygging av distriktssendinger for Nordland og Østfold er bindende besluttet inntil Stortinget eventuelt måtte beslutte noe annet. Dette er også meddelt NRK, bl.a. i brev av 9. februar 1999.

Kringkastingsloven, NRKs vedtekter og organiseringen av NRK som aksjeselskap innebærer at bedriften har en fri stilling i redaksjonelle spørsmål og i forhold til driften av selskapet. På denne bakgrunn er det klart at NRK selv må avgjøre hvordan og på hvilke tidspunkter de enkelte etapper av distriktssendinger i fjernsyn skal realiseres.

NRK forsikrer nå at Nordland og Østfold, i tråd med Stortingets forutsetninger, vil få egne distriktssendinger med fjernsyn.

På bakgrunn av Stortingets behandling av saken legger jeg til grunn at sendingene som tar til i Nordland fra høsten 2002 er en start, og at programtilbudet vil bli utvidet i 2003.