Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:65 (2001-2002)
Innlevert: 06.12.2001
Sendt: 07.12.2001
Besvart: 13.12.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Ifølge statssekretæren i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet mener Regjeringen at norske elevers rettssikkerhet står i fare gjennom merknader som er gitt i flertallsinnstillingen til utdannings- og forskningsbudsjettet.
Hva bygger Regjeringen på for å ha en slik mening?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen går inn for fjerne ekstern sensur i forbindelse med avsluttende karakterer i grunnskolen. Jeg viser til uttalelser i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002).

Begrunnelsen for å ha ekstern sensur er blant annet et ønske om å sikre en mest mulig uhildet vurdering av elevenes prestasjoner. Eksterne sensorer kjenner ikke eleven. Eksterne sensorer vil dermed ikke kunne bli influert av forhold knyttet til den enkelte elev, som ikke er en del av vurderingsgrunnlaget.

Dette betyr ikke at jeg tror den enkelte faglærer er lite profesjonell og dermed lite egnet til å vurdere elevens prestasjoner. Jeg sikter heller til at man i enkelte tilfeller, helt ufrivillig, kan komme til å legge vekt på forhold man som faglærer kjenner til fra tidligere.

Karakterer er en del av elevenes rettigheter. Hvilken ordning man velger for sensuren kan dermed ha betydning for elevenes rettssikkerhet.