Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til kirke- og kulturministeren

Dokument nr. 15:71 (2001-2002)
Innlevert: 11.12.2001
Sendt: 11.12.2001
Besvart: 04.01.2002 av kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): I forbindelse med innsparingstiltakene i NRK har nå styret i NRK vedtatt å slå sammen distriktskontorer. Det pågår en diskusjon om i hvor stor grad regjering og storting kan ha en styring med dette. I budsjettinnstillingen for 2001 er det sagt følgende: "Flertallet vil i likhet med statsråden legge til grunn at dersom NRKs styre skulle komme med forslag som vil føre til omfattende endringer i den distriktspolitiske profil, vil saken nødvendiggjøre politisk behandling."
Vil statsråden følge opp dette?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg viser til tidligere svar i samme sak; brev av 3. desember 2001 vedrørende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Inge Ryan, brev av 4. desember 2001 til familie-, kultur- og administrasjonskomiteen og brev av 14. desember 2001 vedrørende spørsmål til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Marit Arnstad.

Jeg vil først påpeke at den siterte uttalelsen fra budsjettinnstillingen for 2001 er en henvisning til den daværende kulturminister Ellen Horns uttalelse i Stortingets spørretime 29. november 2000. Hun viste her til at "dersom NRKs styre skulle komme med forslag som ville føre til endringer i den distriktsmessige profil, vil det i samsvar med selskapets vedtekter bli forelagt generalforsamlingen, og dermed bli behandlet politisk." Det er i utgangspunktet NRKs styre som til enhver tid må vurdere hvilke spørsmål det er nødvendig og hensiktsmessig å legge fram for generalforsamlingen.

Utgangspunktet er at NRK har en fri stilling i redaksjonelle spørsmål og i forhold til driften av selskapet. Dette følger av både kringkastingsloven, NRKs vedtekter og av selve organiseringen som aksjeselskap.

Med dette som utgangspunkt, legger jeg til grunn at det først og fremst er der endringer i distriktskontorstrukturen vil ha direkte og vesentlige konsekvenser for selve programtilbudet at vedtektene stiller krav om behandling i generalforsamlingen. Interne organisatoriske endringer må ligge innenfor det NRK selv har frihet til, og ansvar for, å vurdere.

Med bakgrunn i den debatten som har vært om NRK i den senere tiden, særlig om selskapets økonomiske situasjon og distriktskontorene, har jeg likevel bedt Stortingets presidentskap om anledning til å gi en muntlig redegjørelse for Stortinget om Norsk rikskringkasting. Jeg vil her komme nærmere tilbake til den økonomiske situasjonen i NRK og den mer prinsipielle diskusjonen om ansvarsforhold og statlig styring av bedriften.