Skriftlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:81 (2001-2002)
Innlevert: 14.12.2001
Sendt: 17.12.2001
Besvart: 03.01.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): Vil sosialministeren sørge for at et alvorlig sykt barn får dekket fullt ut utgifter til helt nødvendig medisinsk utstyr over folketrygden til behandling hjemme?

Begrunnelse

Ved Orkdal trygdekontor har en familie nå fått avslag på bidrag til nødvendig medisinsk utstyr. Avisa Sør-Trøndelag har omtalt familiens situasjon 8., 11. og 14.12.01.
En liten jente fikk en sjelden lidelse da hun var 14 mnd. gammel. Hun må puste gjennom et rør i halsen grunnet såkalt tracheostomi. Familien har nå en regning på 15 000 kroner på apotek for uttak av helt spesielt livsnødvendig utstyr tatt ut i løpet av en treukers periode. Trygdekontoret holder seg til de utstyrslister og retningslinjer de har, og hevder derfor at det ikke kan innvilge bidrag.
Vi kan ikke forvente å ha et regelverk som dekker alle spesielle sykdommer og spesielt utstyr.
Det er likevel helt uakseptabelt at en familie som står på døgnet rundt for et alvorlig sykt barn i tillegg risikerer å komme i et økonomisk uføre. Jeg tillater meg å vise til Rikstrygdeverkets rundskriv til folketrygdloven § 5-22 bidrag til spesielle formål. Denne bestemmelsen har fungert som et sikkerhetsnett for stønader i situasjoner som faller utenom annet regelverk. Jeg regner med at denne bestemmelsen eller andre bestemmelser kan komme til anvendelse i dette tilfellet, slik at denne uverdige situasjonen kan opphøre.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Rikstrygdeverket har hatt telefonkontakt med trygdekontoret for å få vite mer om dette tilfellet. Etter det jeg kan se er gjeldende regler og retningslinjer fulgt.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr § 3 nr. 3 lyder: "Folketrygden yter stønad til: Bandasjemateriell og kanyler og lignende som nyttes etter operasjoner i strupe og luftveier med langvarige eller varige fistler."

Etter det jeg har fått opplyst gjelder denne saken et barn på 3 år som har fått utført en tracheostomi. Dekning av utstyr ved denne tilstanden skal i utgangspunktet dekkes etter denne bestemmelsen i folketrygdloven. Det er imidlertid bare utstyr som er prisforhandlet og tatt inn i listen over refusjonsberettiget utstyr som skal dekkes. De produktene som blir benyttet i foreliggende tilfelle er ikke tatt inn på listen over refusjonsberettiget materiell.

Folketrygdloven § 5-22 første ledd lyder: "Trygden kan yte bidrag til dekning av utgifter til helsetjenester når utgiftene ikke ellers dekkes etter denne loven eller andre lover."

Rikstrygdeverkets retningslinjer med opplisting av forhåndsgodkjente formål det kan ytes bidrag til, er i utgangspunktet bindende for trygdeetaten. Det foreliggende tilfellet er ikke omfattet av noen av disse formålene.

Jeg er enig i at denne familien må få dekket sine utgifter til helt nødvendig medisinsk utstyr. Jeg finner det naturlig og hensiktsmessig at trygden i dette spesielle tilfellet dekker utgiftene. Jeg vil derfor informere Rikstrygdeverket om at utgiftene til nødvendig medisinsk forbruksmateriell skal dekkes over bidragsordningen i slike tilfeller.