Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:82 (2001-2002)
Innlevert: 17.12.2001
Sendt: 17.12.2001
Besvart: 27.12.2001 av helseminister Dagfinn Høybråten

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): I svar på spørsmål nr. 60 av 12.12.01 vedrørende finansiering av Nye SiA, skiller helseministeren mellom departementet som sektoransvarlig for den faglige godkjenning av byggeprosjektet og regionforetakene som eiere og ansvarlige for å vurdere finansiering av investeringer.
Tar statsråden ansvaret for at byggeprosjektet Nye SiA føres fram til politisk godkjenning og finansiering, og vil finansieringsrammene som gjøres tilgjengelig for Helse Øst i tilstrekkelig grad ta hensyn til finansieringsbehovet for Nye SiA i 2002?

Begrunnelse

Det vises til spørsmål nr. 60 vedrørende finansiering av Nye SiA og helseministerens svar av 12.12.01. Jeg er glad for at helseministeren understreker at arbeidet med faglig godkjenning vil være fullført i departementet om kort tid. Videre er jeg glad for at helseministeren bekrefter de forutsetninger som den tidligere helseministeren la til grunn for prosjektet hva gjelder arealrammen for prosjektet.
Jeg er imidlertid bekymret over at helseministeren etter min vurdering ikke ser ut til å ta et overordnet ansvar for denne saken. Dette fordi helseministeren så sterkt understreker at ansvaret for godkjenning er todelt, ved at SHD skal gi faglig godkjenning og at Helse Øst skal vurdere finansieringen og investeringen. Dette gir grunn til å spørre om det er SHD som er den reelt godkjennende instans i denne saken, og om SHD når kvalitetssikringen og vurderingen av prosjektet er avsluttet, vil fremme et forslag om gjennomføring for Stortinget hvor også finansieringen er lagt inn. Hvis så er tilfellet, og Stortinget har gjort sitt vedtak, inkludert finansieringen av prosjektet, kan det umulig være slik at Helse Øst kan overprøve departementet, Regjeringen og eventuelt også Stortingets ønsker om framdrift og finansiering. Jeg er sjølsagt klar over at helseforetakene skal ha et sjølstendig ansvar for å vurdere ulike tiltak i forhold til tildelt økonomiske ramme. Dette rikker imidlertid etter min oppfatning ikke ved at de endelige beslutninger om gjennomføring og finansiering vil være et politisk ansvar og at helseministeren opptrer som øverst ansvarlige for "eiersiden". Jeg finner på denne bakgrunn også grunnlag for å spørre helseministeren om hvilke investeringsrammer som gjøres tilgjengelige for Helse Øst, og om denne i tilstrekkelig grad tar hensyn til finansieringsbehovet for Nye SiA i 2002.
Det er opplagt at Helse Øst også må få en mulighet til å gjøre seg kjent med og kvalitetssikre både dette og andre sykehusprosjekter i regionen. Jeg er kjent med at det allerede er etablert ei egen styringsgruppe som er i gang med dette arbeidet. Videre er jeg innforstått med at et prosjekt av denne størrelse sjølsagt også må underlegges en grundig kvalitetssikring og risikoanalyse. Men så vidt jeg har forstått, er denne forutsetningen allerede bakt inn i framdriftsplanene for Nye SiA, i forståelse med departementet. Dette innebærer at det skal være satt av tilstrekkelig tid til disse prosessene, slik at prosjektet får sin endelige godkjenning før sommeren 2002.
Dersom dette ikke skulle skje, vil som kjent byggestart på Nye SiA nok en gang måtte utsettes. Når helseministeren sier at "fremdriftsplanen for sykehusprosjektet Nye SiA må sette av tilstrekkelig tid til en slik grundig gjennomgangarbeidelse og kvalitetssikring av forprosjektet, slik at vi har et mest mulig betryggende og forsvarlig grunnlag for gjennomføringen av dette krevende byggeprosjektet", blir det for meg nærliggende å spørre helseministeren om dette innebærer at det etter departementets vurdering ikke er satt av tilstrekkelig tid til dette i framdriftsplanen for Nye SiA. Dette vil i så fall være nye signaler fra SHD. Dersom helseministeren mener at så er tilfelle, vil jeg utfordre helseministeren på å gi klart uttrykk for hvor lang tid han da mener departementet har behov for før Stortinget får saken til behandling.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Til første del av spørsmålet kan jeg bekrefte at det er mitt ansvar å legge Nye SiA frem for Stortinget som ledd i en samlet gjennomgang av store sykehusprosjekter og finansiering av disse. Det er imidlertid ikke riktig å forskuttere hva dette vil innebære av forslag, verken samlet eller for et enkelt prosjekt.

Det er også viktig at de regionale helseforetakene, i dette tilfellet Helse Øst, gis et reelt grunnlag for å ta det samlede ansvar som de er pålagt for spesialisthelsetjenestene i sin region, selv om det er forutsatt en spesiell behandling av investeringsprosjektene i 2002. Dette er på ingen måte noen ansvarsfraskrivelse fra min side, men en viktig betingelse for at den organiseringen som Stortinget har vedtatt for statens eierskap til sykehusene, skal kunne fungere etter forutsetningene. Helse Øst bør derfor gis anledning til å gjøre sine vurderinger av prosjektet Nye SiA slik jeg har redegjort for i mitt første svar, før jeg trekker noen konklusjoner med hensyn til det forslag Stortinget skal få seg forelagt i Revidert nasjonalbudsjett.