Skriftlig spørsmål fra Heidi Grande Røys (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:86 (2001-2002)
Innlevert: 18.12.2001
Sendt: 19.12.2001
Besvart: 21.12.2001 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Heidi Grande Røys (SV)

Spørsmål

Heidi Grande Røys (SV): Norsk Bremuseum i Fjærland har arbeidd med å utvikle ei ny, interaktiv klimautstilling. Ei slik utstilling krev samarbeid med klimaekspertar frå ulike forskingsmiljø. Bremuseet har søkt om, og fått tilsegn frå FUNN-ordninga om tilskott for å finansiere arbeidet for åra 2001, 2002 og 2004. Stortingsfleirtalet har no vedtatt ei avvikling av FUNN-ordninga.
Vil utdannings- og forskingsministeren sørgje for at Bremuseet likevel får forskingsmidlar til å vidareføre dette prosjektet?

Begrunnelse

Norsk Bremuseum i Fjærland i Sogn har sidan opninga i 1991 hatt nær 750 000 besøkande, noko som gjer museet til eit av dei best besøkte musea utanom storbyane.
Bremuseet har arbeidd ei tid med å utvikle ei ny, interaktiv klimautstilling. Utstillinga tek føre seg klima og klimaendringar og konsekvensar av slike endringar for menneske og samfunn. Bremuseet sin arkitekt, Sverre Fehn, har teikna eit tilbygg til museet for den nye utstillinga. Planlagt opning er til sesongen 2004.
Å utvikle ei slik utstilling krev medverknad av m.a. klimaekspertar frå ulike forskingsinstitusjonar. Eit samarbeid mellom klimaekspertar og Bremuseet er allereie etablert. For å kunne finansiere arbeidet har Bremuseet søkt om, og fått tilsegn, frå FUNN-ordninga om tilskott for åra 2001, 2002 og 2004.
Stortingsfleirtalet har no vedtatt å avvikle FUNN-ordninga, og erstatte denne med ei skatteincentivordning som m.a. ideelle organisasjonar som Norsk Bremuseum ikkje kan nytte seg av.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: FUNN-ordninga vart etablert for å støtte forskings- og utviklingsprosjekt mellom bedrifter og FoU-institusjonar, for å auke FoU-innsatsen og nyskapinga i næringslivet. Ordninga omfatta alle bedrifter som er skattepliktige i Norge.

FUNN-ordninga vil frå 01.01.02 bli erstatta av ei skattefrådragsordning for bedrifter som i det aktuelle året tilfredsstiller minimum to av desse kriteria: Færre enn 100 tilsette, mindre enn 80 mill. kroner i salsinntekter og mindre enn 40 mill. kroner i balansesum.

Ved vurderinga av søknaden til FUNN-ordninga er Norsk Bremuseum blitt vurdert som bedrift. Korkje FUNN-ordninga eller skattefrådragsordninga har i prinsippet ideelle organisasjonar som målgruppe.

Omlag 90 bedrifter som har fått tilsegn om støtte under FUNN-ordninga fell ikkje inn under kriteria for skattefrådragsordninga, i hovudsak fordi dei har for mange tilsette eller for stor omsetning. Dei får dermed i utgangspunktet ikkje utbetalt dei tilsegna som er gitt under FUNN-ordninga i 2002 og seinare år, og vil heller ikkje kunne få skattefrådrag for prosjekta.

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har ingen midlar som kan nyttast til å kompensere dei bedriftene som ikkje får vidareført prosjekt under FUNN-ordninga. Dette gjeld også Norsk Bremuseum i Fjærland. Museet kan likevel søkje Norges forskningsråd om ordinære prosjektløyvingar for 2003 til vidareføring av prosjektet.