Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Dokument nr. 15:35 (1997-98)
Innlevert: 17.12.1997
Sendt: 17.12.1997
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 19.12.1997 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): "Fylkeslegen i Møre og Romsdal, Egil Storås, hevder i Sunnmørsposten at kommuner trenerer folks rett til helsehjelp. Søknader om sykehjemsplass blir liggende ubehandlet i kommunen i månedsvis og klagesaker er iflg. fylkeslegen ikke blitt fremmet for kommunale klageutvalg. Det er ingen grunn til å ikke feste lit til fylkeslegens utsagn og jeg tillater meg å spørre statsråden hva hun vil gjøre for å sikre innbyggerne i Møre og Romsdal deres rettigheter etter loven?"

Begrunnelse

Mange av de klienter som blir utsatt for denne behandlingen er ressurssvake og trenger hjelp fra andre for å kunne gjennomføre sine klagesaker. Det er uholdbart at gamle og syke mennesker ikke skal få den hjelpen de har krav på etter loven.
Når sakene ikke blir behandlet i kommunen kan klagesaken til fylkeslegen ikke gjennomføres og klienten får ikke den klageadgangen han har rett til. Det må sørges for at lovverket fungerer og at hjelpetrengende mennesker får den hjelpen de har krav på og rett til - i rett tid.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: "Fylkeslegen i Møre- og Romsdal, Egil Storås, hevder i Sunnmørsposten at kommuner trenerer folks rett til helsehjelp. Søknader om sykehjemsplass blir liggende ubehandlet i kommunen i månedsvis og klagesaker er iflg. fylkeslegen ikke blitt fremmet for kommunale klageutvalg. Det er ingen grunn til å ikke feste lit til fylkeslegens utsagn og jeg tillater meg å spørre statsråden hva hun vil gjøre for å sikre innbyggerne i Møre og Romsdal deres rettigheter etter loven?"

Når det gjelder kommunenes behandling av saker om rett til helsehjelp, herunder sykehjemsplass, har jeg ikke myndighet til å instruere direkte i hvordan sakene skal behandles eller hvilke tidsfrister som skal gjelde.

I henhold til lov av 30. mars nr. 15 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten §3 har enhver som yter helsetjeneste plikt til å etablere internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i lov eller forskrift. Dette gjelder også kommunens virksomhet. I tillegg til å følge de krav som er nedfelt i helselovgivningen har kommunen også plikt til å rette seg etter de saksbehandlingsregler som følger av lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Fylkeslegen skal i henhold til tilsynslovens §3 påse at slikt internkontrollsystem er etablert og at det føres egenkontroll med virksomheten slik at svikt i helsetjenesten kan forebygges.

Etter sistnevnte lovs §2 skal fylkeslegen føre tilsyn med alt helsevesen og helsepersonell i fylket, herunder medvirke til at lover, forskrifter og retningslinjer blir overholdt. Dette gjelder også bestemmelsen i kommunehelsetjenesteloven §2-1 om "rett til nødvendig helsehjelp".

Fylkeslegen skal forøvrig holde Statens helsetilsyn orientert om helseforholdene i fylket og om forhold som innvirker på disse. Dersom helsetjenesten drives på en slik måte at det kan ha skadelige følger for pasientene eller at den på annen måte er uheldig eller uforsvarlig kan Statens helsetilsyn gi pålegg om å rette forholdene, jfr. §5.

Forøvrig vil jeg opplyse om at det for tiden arbeides med fire nye lover som alle skal sikre rettsvernet til pasienter og innbyggere. Dette er lov om pasientrettigheter, lov om helsepersonell, lov om rettssikkerhet og særlige tiltak for mennesker under psykisk helsevern og lov om spesialisthelsetjeneste.