Skriftlig spørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:36 (1997-98)
Innlevert: 18.12.1997
Sendt: 19.12.1997
Besvart: 23.12.1997 av kulturminister Anne Enger

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): "I Nationen 17. desember kan en få inntrykk av at statsråden arbeider med en fordeling av de reduksjoner i pressestøtten som ble vedtatt, som et resultat av forliket mellom sentrumspartiene, Høyre og Frp, som ikke er i samsvar med det flertallet på Stortinget klart har uttrykt. Jeg ønsker å få en orientering over hva departementet vurderer når det gjelder dette kuttet, og hvordan statsråden vil følge opp flertallets syn."

Begrunnelse

Anne Enger (Sp)

Svar

Anne Enger: Vi viser til Kulturministerens innlegg i budsjettdebatten, der det ble pekt på viktigheten av å finne fram til en fordeling av det vedtatte kuttet i produksjonstilskuddet til dagsavisene som gjør det mulig å ivareta hensynet til de avisene som er særlig utsatt og som er vurdert å være særlig viktige ut fra de uttrykte målsetningene med pressepolitikken; dvs nr.2-avisene, de riksspredte meningsbærende avisene og de mindre lokalavisene.

I familie-, kultur og administrasjonskomiteens budsjettinnstilling uttaler komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet og Høyre, at budsjettkuttet skal "fordeles på en slik måte at alle aviser rammes likt". I tillegg uttrykker imidlertid Arbeiderpartiets medlemmer bekymring over utviklingen for nr.2-avisene, og uttaler at de vil "bidra til å redusere skadevirkningene av de borgerliges politikk" som resulterte i budsjettkuttet. Arbeiderpartiets medlemmer uttaler dessuten at de går inn for forslaget om å innføre en overskuddsgrense for støttemottakende aviser, noe som i praksis vil innebære at en forholdsmessig større del av kuttet vil skje overfor aviser med god økonomi.

Ut fra de opplysningene Kulturdepartementet sitter med om de pressestøttede avisenes økonomiske situasjon, deler vi Arbeiderpartiets bekymring for nr. 2-avisenes skjebne. På denne bakgrunn vil vi peke på at man, for at kuttet skal ramme likt, bør vurdere å fordele reduksjonen slik at en forholdsmessig større del tas fra de aviser som har de beste forutsetninger for å bære det. Bl.a. ut fra det som er referert ovenfor antar Kulturdepartementet at Stortingets behandling samlet sett åpner for dette.

Departementet er nå i ferd med å vurdere forskjellige alternative modeller for fordeling av det vedtatte kuttet. Prinsippene for fordeling av budsjettkuttet vil imidlertid ikke bli avgjort før ut på nyåret. Dersom dette krever forskriftsendring, vil disse bli sendt på høring på vanlig måte.