Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:101 (2001-2002)
Innlevert: 07.01.2002
Sendt: 08.01.2002
Besvart: 15.01.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I dag stoppet 70 aksjonister fra lokalmiljøet anleggsmaskinene som var klare til å starte byggingen av den omstridte Sentergata på Furuset. Veien vil ødelegge et grøntområde og øke luft- og støyforurensningen for to barnehager og én ungdomsskole.
Vil miljøvernministeren bruke sin mulighet til å gripe inn, etter plan- og bygningsloven § 33-2 fjerde ledd, å forlange at prosjektet konsekvensutredes, eller på annen måte søke å stoppe byggingen av Sentergata?

Begrunnelse

Sentergata på Furuset er en svært omstridt vei som vil ødelegge et grøntområde, øke luft- og støyforurensningen for to barnehager og én ungdomsskole. Prosjektet er ikke konsekvensutredet etter plan- og bygningsloven.
Området rundt Sentergata er allerede tungt belastet med luft- og støyforurensning. Luftkvalitetsmålinger viser at området befinner seg over maksimumsgrensen for helseskadelig luftforurensning store deler av året. Bygging av Sentergata vil øke denne belastningen og fjerne en grønn lunge i bydelen. Området er mye brukt av barn og unge til lek og andre fritidsaktiviteter.
I dag morges stoppet over 70 aksjonister fra lokalmiljøet anleggsmaskinene som var klare til å starte byggingen av veien. Dette har nå skjedd flere ganger. Motstanden mot bygging av Sentergata er stor, og aksjonsgruppen har varslet nye aksjoner hvis utbygger på nytt forsøker å starte anleggsarbeidet. Det er også samlet inn 5 000 underskrifter i lokalmiljøet mot bygging av Sentergata.
Etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven kan miljøvernministeren gripe inn og forlange at mindre tiltak (som Sentergata er i plansammenheng) blir konsekvensutredet dersom tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljøet eller dersom tiltaket er omstridt. I plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger § 33-2 fjerde ledd heter det: "Departementet kan i det enkelte tilfelle også bestemme at det skal utarbeides konsekvensutredninger for mindre eller andre tiltak, dersom tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn, eller når konsekvensene vurderes som særlig usikre eller omstridte."
Bygging av Sentergata vil få vesentlige negative konsekvenser for oppvekstmiljøet til barna som går på Furuset skole, Furustien barnehage og Scala barnehage i form av økt støy- og luftforurensning og reduserte muligheter for bruk av utearealer.
Foreldreutvalget ved Furuset skole, som er skolen som vil bli hardt rammet av en eventuell bygging av Sentergata, har klaget inn reguleringsvedtaket til fylkesmannen i Oslo og Akershus.
I sin klage til fylkesmannen i Oslo og Akershus påpeker FAU ved Furuset skole at de "Rikspolitiske retningslinjene for barn og unge" som har vært gjeldende fra 1989, som krever at hensynet til barn og unge skal utredes i den kommunale planprosessen, er brutt i saksbehandlingen av Sentergata.
FAU på Furuset skole påpeker at kommunen ikke har stilt fullverdig erstatning for de områdene som tas til denne omreguleringen.
Retningslinjene sier også at alle kommuner skal ha en person som på en spesiell måte skal være barnas talsmann. FAU på Furuset har prøvd å finne den personen i Oslo kommune, men har nå fått informasjon om at det ikke er noen som fungerer som barnas talsmann i hovedstaden. Viser også til brev sendt om saken datert 7. januar 2002.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Det henvises til brev fra stortingsrepresentant Heidi Sørensen til Stortingets president, og brev fra samme avsender til miljøvernminister Børge Brende, begge datert 7. januar 2002.

Sentergata på Furuset ligger inne i gjeldende reguleringsplan fra 1996. Planen er ikke påklaget. Deler av tiltaket ble igangsatt våren 2001. Bystyret fattet, etter forespørsel fra en lokal aksjonsgruppe, vedtak om at byrådet skulle se på alternativer til og igangsette ny regulering av Sentergaten. Undersøkelser ble gjennomført sommeren 2001. Byrådet har etter en totalvurdering konkludert med å opprettholde gjeldende regulering.

I brevene fra representant Heidi Sørensen reises det spørsmål om miljøvernministeren vil bruke muligheten til å gripe inn i utbyggingssaken ved hjelp av plan- og bygningsloven § 33-2 fjerde ledd, eller om Miljøverndepartementet vil benytte andre muligheter for å stoppe byggingen av Sentergata på Furuset.

Plan- og bygningsloven § 33-2 fjerde ledd åpner for at Miljøverndepartementet i særlige tilfeller kan bestemme at mindre eller andre tiltak enn dem som fanges opp av de ordinære oppfangingskriteriene likevel skal konsekvensutredes. Vilkåret er at tiltaket kan få vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn eller at konsekvensene er særlig usikre eller omstridte. Det har vært lagt til grunn at denne bestemmelsen er å anse som en unntaksbestemmelse som kun benyttes i særlige tilfeller, og at pålegg om konsekvensutredning bør skje i en tidlig fase av planprosessen.

Konsekvensutredninger skal sikre at virkninger av tiltaket tas i betraktning når det fattes vedtak om og eventuelt på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres.

Ettersom byrådet ikke vil igangsette ny regulering av området, foreligger det derfor ingen beslutningsprosess der KU-bestemmelsene kan inngå som særskilte saksbehandlingsregler.

Jeg ønsker derfor ikke å pålegge konsekvensutredningsplikt etter plan- og bygningsloven § 33-2 fjerde ledd.

Det stilles også spørsmål om det foreligger andre måter Miljøverndepartementet kan stanse utbyggingen på Furuset på. I plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 annet ledd ligger det en mulighet for at departementet av eget tiltak kan oppheve planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevet, dersom en vedtatt reguleringsplan strider mot nasjonale interesser. I dette tilfellet kan ikke departementet se at det foreligger slike interesser som tilsier at staten bør gå inn i saken.

Utover dette må kommunen sies å være rette instans for å nedlegge et eventuelt byggeforbud, ettersom det her dreier seg om en intern veisak i en av Oslo kommunes bydeler.