Skriftlig spørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:111 (2001-2002)
Innlevert: 11.01.2002
Sendt: 14.01.2002
Besvart: 21.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Det er nå under utredning å endre dagens kondemneringsordning til et strukturfond, der næringsorganisasjonene har større innflytelse over ordningen. Det har vært et stort problem med kondemneringsordningen at mange kystfiskere ikke var omfattet av ordningen. Mange kystfiskere med båter fra 1950-tallet er i en vanskelig situasjon siden fartøyet er for ungt for kondemnering, men for gammelt til å ombygges o.l.
Hvorledes ser statsråden på dette problemet og vil dette bli endret ved strukturfondet?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Formålet med kondemneringsordningene for fiskefartøy de siste årene har vært å bidra til en nødvendig kapasitetstilpasning av flåten i forhold til ressursgrunnlaget. For at kondemneringsordninger skal ha kapasitetsreduserende effekt, må de virke i adgangsbegrensede eller konsesjonsbelagte fiskerier. Fartøy med særlige adganger og tillatelser har derfor vært prioritert, for faktisk å redusere deltagelsen i disse gruppene.

I kondemneringsordningen for 2001 kunne SND likevel gi tilskudd til fartøy over 11 meter som ble bygd før 1950, selv om fartøyet ikke hadde særlige tillatelser. Tidligere gjaldt dette kun fartøy som var bygd før 1930. Denne bestemmelsen ga mulighet for å trekke seg ut av fiske dersom salg eller andre opsjoner ikke eksisterte eller var lite hensiktsmessige. Slik virkemiddelbruk har imidlertid ikke faktisk kapasitetsreduserende effekt, da nye fartøy vil komme til i åpne fiskerier.

Fiskeridepartementet har nå sendt ut et høringsnotat om etableringen av et strukturfond for fiskeflåten som skal finansiere kondemnering av fiskefartøy.

Bakgrunnen for forslaget om å etablere et slikt fond ble fremmet fra næringen, idet Landsmøtet i Norges Fiskarlag 14. oktober 2001 vedtok et forslag om å etablere et strukturfond som et tiltak for kapasitetstilpasning.

Landsmøtet la til grunn at bruk av økonomiske midler til å kjøpe ut fangstkapasitet vil være et effektivt virkemiddel for å tilpasse fiskeflåten bedre til ressursgrunnlaget, og gikk derfor inn for at næringen etablerer et slikt fond gjennom avgiftstrekk på flåteleddet, under forutsetning av at myndighetene også stiller til disposisjon et årlig beløp.

Forslaget om et strukturfond ble videre behandlet under forhandlingene om fiskeriavtalen for 2002. Der ble det enighet om å sette i gang en nær dialog mellom Norges Fiskarlag og Fiskeridepartementet med sikte på å få på plass et lovbestemt avgiftstrekk på flåteleddet gjeldende fra 1. januar 2003. Avgiften skal inn i fondet.

Notatet som Fiskeridepartementet nå har på høring, omhandler etablering av strukturfond og avgiftstrekk. Det tas foreløpig ikke stilling til hvilke fartøygrupper som skal omfattes av kondemneringsordningen. Fiskeridepartementet har i dialog med Fiskarlaget funnet at det er behov for grundigere utredning før en kan ta endelig stilling til dette. Dette arbeidet er i gang.

Jeg vil presisere at den endelige ordningen skal være brukerinnrettet, og vi vil opprettholde den nære dialogen med næringen gjennom hele prosessen. Vi vil derfor også lytte til næringen når det gjelder omfanget av strukturordningen, og hvilke fartøy den skal omfatte.