Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:143 (2001-2002)
Innlevert: 24.01.2002
Sendt: 24.01.2002
Besvart: 29.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Regjeringen har besluttet at Høgskolen i Vestfold skal samlokaliseres på Bakkenteigen.
Kan statsråden gi en redegjørelse om prosessen i samlokaliseringsprosjektet som skjer i samarbeid med Statsbygg, spesielt i forhold til forprosjektarbeidet, og dersom statsråden er kjent med at store deler av bygningsmassen ikke er godkjent eller bare midlertidig godkjent som undervisningslokaler; hva vil statsråden gjøre med dette?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ga i januar 1998 Statsbygg i oppdrag å tilrettelegge for samlokalisering av Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen. Bakgrunnen for dette var dels at en ønsket å samlokalisere hele høgskolens virksomhet, dels at en fant det bedre å flytte lærerutdanningen fra Eik, der den ikke har tilfredsstillende lokaler, enn å rehabilitere og bygge på disse.

Tiltaket har vært konsekvensutredet i samsvar med krav i plan- og bygningsloven.

Vestfold fylkeskommune, som har vært ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen, har anbefalt at alternativet med full samlokalisering på Bakkenteigen legges til grunn for videre reguleringsplanarbeid for høgskoleområdet på Bakkenteigen. Det har vært arbeidet med å samlokalisere høgskolen i 10 år, og samlokalisering av Avdeling for lærerutdanning med de øvrige fire avdelinger er siste trinn i denne prosessen. Forventede virkninger av en samlokalisering har også klar sammenheng med mål og tiltak i Fylkesplanen for Vestfold 2000-2003.

Departementet har opprettholdt vedtaket om å samlokalisere Høgskolen i Vestfold på Bakkenteigen og har informert Stortinget om dette, jf. St.prp. nr. 1 (2001-2002) side 221. I Budsjett-innst. S. nr. 12 (2001-2002) side 36, viser flertallet til dette og understreker behovet for å føre prosjektet fram til forprosjekt.

På denne bakgrunn har departementet gitt Statsbygg i oppdrag å videreføre samlokaliseringsprosjektet for Høgskolen i Vestfold. Jeg forventer at Statsbygg på dette grunnlaget prioriterer tilstrekkelige midler på sin prosjekteringsbevilgning (kap. 2445 post 32) til å føre prosjektet fram til forprosjekt.