Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:148 (2001-2002)
Innlevert: 25.01.2002
Sendt: 28.01.2002
Besvart: 30.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har signalisert stor vilje til å legge til rette for en smidig overgang av prosjektet Østfoldsykehuset. De har også signalisert økonomiske forpliktelser i forhold til prosjektering og tilrettelegging.
Hvordan vil statsråden følge opp dette engasjementet, og hva vil helseministeren gjøre for at fremdriften i prosjektet Østfoldsykehuset opprettholdes?

Begrunnelse

Over en lengre periode har man planmessig organisert spesialhelsetjenestetilbud i Østfold med tanke på best mulig utnyttelse av spisskompetanse og rasjonell drift. Østfold har 250 000 innbyggere - og 80 pst. er innenfor en radius av 30 kilometer fra det planlagte Østfoldsykehuset. Østfold fylkesting og Helseregion Øst har enstemmig godkjent hovedfunksjonsprogrammet for prosjektet Østfoldsykehuset 2010. Prosjektet har holdt den planlagte fremdrift, men for budsjettåret 2002 mangler det midler for å videreføre innsatsen etter planen.
Dersom prosjektet stopper opp vil det bety:
- Et betydelig press på oppgradering av eksisterende bygg - i størrelsesorden 2,5 milliarder kroner.
- At det ikke blir samlokalisering av psykiatri/somatikk.
- At man ikke får den forventede reduksjon i årsverk og driftskostnader.
- Kompetanseflukt og rekrutteringsvansker.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Bygging av nye sykehus krever store samfunnsmessige investeringer, og legger føringer på driftsmessige betingelser for sykehuset i mange tiår fremover. En slik beslutning er det derfor viktig at de regionale helseforetakene, i dette tilfelle Helse Øst RHF, får tid til å vurdere grunnlaget for. Som kjent er det Helse Øst som har det samlede ansvar for spesialisthelsetjenestene i sin region. Dette er også påpekt i Helsedepartementets styringsdokument til Helse Øst, der det er lagt til grunn at Helse Øst RHF tar et totalansvar for investeringene. Med andre ord skal styringsansvaret for samtlige investeringsprosjekter i regionen, herunder også styringen av alle store byggeprosjekter, tas av Helse Øst RHF.

For 2002 er det lite rom for nye store investeringsprosjekt. Investeringsrammene er så vidt stramme at departementet har satt i gang et prosjekt i departementet som skal forestå en kritisk gjennomgang av alle planlagte og godkjente investeringsprosjekt av en viss størrelse. Gjennomgangen skal munne ut i forslag til nasjonal prioritering og forslag til finansiering. Dette vil bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2002 sammen med en ny vurdering av den totale investeringsrammen.