Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:160 (2001-2002)
Innlevert: 31.01.2002
Sendt: 01.02.2002
Besvart: 11.02.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Den midlertidige stans i opphugging av BV-202 ble den 22. januar opphevet. Diverse organisasjoner o.l. skal få anledning til å overta beltevogner ombygget for bruk av blyfri bensin til en nærmere avtalt pris. Det antall vogner som er ombygget på denne måten er veldig lavt.
Vil statsråden vurdere om ikke beltevognen som ikke er ombygget for bruk av blyfri bensin også kan overtas av organisasjoner o.l. under forutsetning av at kjøper forplikter seg til å ombygge denne før den tas i bruk?

Begrunnelse

I dag eksisterer ca. 50 stk. BV-202 som er ombygget for å gå på blyfri bensin. Dette er et lavt antall med tanke på de organisasjoner og andre som fyller kriteriene for å benytte beltevogner. For at det skal være større tilgjengelighet på disse beltevognene, er det naturlig å selge flere beltevogner enn det antall som allerede er ombygget. I dag finnes det på Forsvarets lagre ferdige topper til disse motorene, som gjør at disse motorene enkelt kan bygges om til blyfri bensindrift. Den samfunnsmessige nytten vil bli større ved at hjelpekorps o.l. kan overta disse beltevognene til sitt beredskapsarbeide.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg har tidligere åpnet for at diverse organisasjoner, offentlige etater og andre som har de nødvendige tillatelser for motorferdsel i utmark, kan få anledning til å overta beltevogner modifisert for bruk av blyfri bensin. Hittil har Forsvarets logistikkorganisasjon/Land, tidligere Hærens forsyningskommando, innvilget 53 søknader om overtakelse av vogner, og overtakelsen har dels skjedd i form av gavesalg til 1 000 kr og dels som direkte salg til en pris av 17 000 kr.

Blant de som har fått overta beltevogner nevner jeg lokale Røde Kors-foreninger, flere kommunale brannvesen, Luftfartsverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Slottet. I den grad det hos organisasjoner, etater og andre fortsatt er interesse for å overta BV-202, er jeg innstilt på å åpne opp for overtakelse av beltevogner som ikke er bygget om for bruk av blyfri bensin. Det vil imidlertid være en klar forutsetning at de som overtar slike vogner må forplikte seg til å bygge om vognene for egen kostnad, og at de innehar de nødvendige tillatelser for motorferdsel i utmark.

Jeg er kjent med at Forsvaret tidligere har utviklet tekniske løsninger for å bygge om beltevognmotorer for bruk av blyfri bensin. I den forbindelse ble det også anskaffet et antall komponenter/deler. Disse komponentene/delene ble i hovedsak benyttet i forbindelse med ombyggingen av de før nevnte 53 vognene, mens de resterende ble lagt på lager og senere, med få unntak, avhendet. Et meget lite restparti vil nå bli avhendet sammen med andre reservedeler til BV-202.

Forsvarets logistikkorganisasjon er i disse dager i ferd med å starte arbeidet med å inngå kontrakter for opphugging av de resterende beltevognene. Kontraktene vil bli inngått med et lite antall opphuggingsfirmaer etter gjennomført offentlig utlysning og konkurranse. Opphuggingen skal gjennomføres i løpet av året. Kontraktene vil inneholde bestemmelser om uttak av komponenter/deler for videresalg. Det vil derfor bli mulig for de som har beltevogner, eller eventuelt andre kjøretøyer, til å anskaffe deler til en rimelig pris.