Skriftlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:162 (2001-2002)
Innlevert: 01.02.2002
Sendt: 01.02.2002
Besvart: 06.02.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP): Riksrevisjonens gjennomgang av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Statsregnskapet 2000, resulterte bl.a. i bemerkning til innkjøpsprosedyrene benyttet av Norges forskningsråd i omtalte periode. Departementet viser i sitt svar til at spørsmål knyttet til økonomiregelverk og internkontroll skulle følges opp med et møte høsten 2001.
Hvordan anser statsråden at de nye rutinene fungerer i forhold til de krav som stilles til innkjøpsprosedyrer?

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Som representanten Evje opplyser, resulterte Riksrevisjonens gjennomgang av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, Statsregnskapet 2000, blant annet i en bemerkning til Forskningsrådets kjøp av tjenester i nevnte periode. I sitt svar til Riksrevisjonen viste departementet til at spørsmål knyttet til økonomiregelverk og internkontroll skulle følges opp med et møte høsten 2001. Departementet viste også til at Forskningsrådet allerede hadde gjort mye for å opparbeide bredere kompetanse og forbedre sine rutiner.

Departementet avholdt kontaktmøte med Forskningsrådet 2. november 2001, der ett av temaene omhandlet tiltak med bakgrunn i Riksrevisjonens anmerkninger. Forskningsrådets rapportering i møtet om oppfølgende tiltak var tilfredsstillende.

Blant tiltakene er utarbeidelse av en praktisk veileder til bruk internt i Forskningsrådet. Veilederen gir blant annet en generell beskrivelse av regler og prosedyrer ved offentlig anskaffelse i henhold til det nye regelverket som trådte i kraft 1. juli 2001.

Det er videre iverksatt tiltak for å styrke kompetansen på området. I slutten av januar i år ble det avholdt to kurs vedrørende anskaffelse av varer og tjenester for personalet i Forskningsrådet med ekstern kursledelse, der alle områdene i Forskningsrådet var representert.

I tiden framover vil blant annet Forskningsrådets internrevisjon vise om de nye rutinene fungerer tilfredsstillende i forhold til de krav som ligger i regelverket. Departementet har bedt Forskningsrådet om en skriftlig redegjørelse om status for arbeidet pr. 1. mars 2002. Gjennom statusrapporten, og ved å ta opp saken i kommende etatstyringsmøte, vil departementet følge opp saken, for å sikre at statens regelverk blir fulgt.