Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:169 (2001-2002)
Innlevert: 06.02.2002
Sendt: 06.02.2002
Besvart: 13.02.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Jeg viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 147 for 2001-2002. En av de kvinnene som ikke har fått opphold, er fra Bangladesh. Hun frykter æresdrap av far og brødre. I det siste er det kommet fram at Bangladesh er et av de landene der æresdrap skjer.
Hvordan kan da statsråden være trygg på at en kvinne som har trosset familien, kan få beskyttelse i hjemlandet, og vil ikke opphold til denne kvinnen gi signal både her i landet og til hjemlandet om at Norge tar avstand fra æresdrap og dermed være et bidrag til det globale arbeidet?

Begrunnelse

I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål datert 24. januar sier statsråden at hun ikke vil gi kvinner som har fått avslag på asyl etter å ha påberopt seg frykt for kjønnsbasert forfølgelse, opphold i påvente av revisjon av utlendingsloven. Hun sier videre at det ikke er tilstrekkelig at en kvinne hevder at hun risikerer forfølgelse dersom norske myndigheter mener at hjemlandet kan beskytte henne mot forfølgelse. En av de kvinnene som har fått avslag, har gått i dekning. Hennes historie er kjent fra Bergens Tidende. Hun, og hennes mann, har flyktet fra Bangladesh fordi de opplevde reell trussel fra hennes familie etter at de hadde trosset familien og inngått et "blandingsekteskap" på tvers av religioner. Bangladesh er ett av de landene der det skjer æresdrap. Dersom statsråden eller Utlendingsdirektoratet vurderer at myndighetene og politiet vil gi denne lille familien beskyttelse, er det oppsiktsvekkende. Særlig når vi vet at det tok lang tid før politiet her i Norge tok vold mot kvinner på alvor.
Både denne kvinna og de andre kvinnene fikk sine saker behandlet før det ble skjerpet oppmerksomhet rundt kjønnsbasert forfølgelse. SV mener derfor at disse kvinnene burde kunne fått opphold i påvente av revisjon av utlendingsloven. Det er ikke mange det gjelder. Nye søkere vil få en mer oppdatert behandling ut fra ny kunnskap og de nye rutinene som statsråden skisserer i svaret sitt enn det disse kvinnene har fått.
Videre ber jeg på vegne av SV om at statsråden vurderer om opphold til kvinna fra Bangladesh og de andre kvinnene vil gi et signal til viktige miljø her i Norge om at vi tar kampen mot æresdrap og annen kjønnsbasert forfølgelse på alvor. Det vil også være et bidrag til det globale arbeidet mot kjønnsbasert forfølgelse fordi det gir noen viktige signal til land med sterke patriarkalske strukturer, der denne typen undertrykking av kvinner er sterkere enn i vår kultur.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Som stortingsrepresentant Ågot Valle er kjent med, har ikke jeg eller Kommunal- og regionaldepartementet noen rolle i behandlingen av en søknad om asyl. I henhold til utlendingsloven er det Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda som avgjør om en asylsøker fyller vilkårene for asyl eller opphold på annet grunnlag. Jeg kan verken instruere om lovtolking, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker. Den politiske styringen av enkeltsaker på utlendingsfeltet må nå skje gjennom lov og forskrift, og jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 147 når det gjelder hvilke konkrete tiltak jeg planlegger på dette feltet.

Som jeg svarte på spørsmål nr. 147, mener jeg at både Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda er oppmerksomme på problemstillingene rundt kjønnsbasert forfølgelse. Dersom kvinnen fra Bangladesh har fått avslag i klageinstansen, og fremdeles befinner seg i Norge, har hun mulighet til å be Utlendingsnemnda omgjøre vedtaket. Nemnda vil i så fall foreta en ny vurdering av søknaden hennes.

Det burde ikke herske noen tvil om verken mitt eller Regjeringens syn på æresdrap, heller ikke at trussel om dette er forfølgelse i flyktningkonvensjonens forstand. Siden jeg ikke har myndighet etter utlendingsloven i enkeltsaker, kan jeg heller ikke uttale meg om hvorfor denne kvinnen ikke har fått asyl eller oppholdstillatelse i Norge. Jeg viser imidlertid til siste avsnitt i mitt svar på spørsmål nr. 147 om vilkårene for å få asyl i Norge og hvilke vurderinger som gjøres i asylsaker.