Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:178 (2001-2002)
Innlevert: 11.02.2002
Sendt: 12.02.2002
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 18.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): GIEK har gitt garantier for 42,5 mill. USD til en dam som skal bygges av NCC i Guaigüi, nær byen La Vega, i Den Dominikanske Republikk. Dambyggingen vil medføre flytting av lokalbefolkningen i området, noe som har medført sterk lokal motstand mot prosjektet.
Er det stilt til krav til informasjon og involvering av lokalbefolkningen i planleggingen av dette prosjektet før det er gitt økonomiske garantier, og vil norske myndigheter ta noen initiativ for at lokalbefolkningens behov skal bli ivaretatt?

Begrunnelse

Innbyggerne i Guaigüidalen har dannet en aksjonsgruppe mot utbyggingen av en dam i dalen, og er forventet å skulle fylle flere formål. Dammen er oppgitt å skulle bidra til å redusere flomproblemer, trygge vannforsyningen og bidra til økt turisme. Dammen skal bygges av det norske selskapet NCC, og det er gitt 42,5 mill. USD i eksportgarantier fra GIEK til dette formålet. På initiativ fra den lokale aksjonsgruppen har organisasjonen FIVAS (Foreningen for Internasjonale Vann- og Skogstudier) foretatt undersøkelser i området, og laget en rapport om prosjektet. Rapporten påpeker at damprosjektet vil påvirke befolkningen i dalen fundamentalt, og at det er gitt svært mangelfull informasjon om utbyggingsplanene til lokalbefolkningen. Det har i liten grad vært lagt til rette for konsultasjon og deltakelse, og det hersker stor usikkerhet mht. framtidig bosetting. Det later også til å være stor usikkerhet knyttet til behovet for damanlegget, og om dette vil imøtekomme nødvendige behov for befolkningen i La Vega.
Rapporten påpeker også at utbyggingen starter før konfliktene omkring framtidig bosetting av de som må flytte er løst, og at det derfor ikke er gitt garantier for at de berørte ikke vil få redusert levestandard og økt sosial usikkerhet etter at dammen er bygget. Videre vises det til at målsettingen med utbyggingsprosjektet synes å være endret gjennom planleggingsprosessen, ved at en har lagt økende vekt på de muligheter for økt turisme som dambygninger som utbyggerne forventer. Fra lokalbefolkningen er det reist innvendinger om at disse forventningene synes urealistiske, da utbyggingen vil medføre betydelige naturinngrep. Det hevdes at det ikke er vurdert alternative måter å møte La Vegas behov for bedring i vannforsyning mv. FIVAs konkluderer med at utbyggingsprosjektet på flere måter er i konflikt med internasjonale standarder satt av Verdensbanken og The World Commission on Dams. Det anbefales blant annet at det nedsettes en uavhengig kommisjon som kan vurdere andre lokaliseringsalternativer, og andre muligheter til å møte behov for flomkontroll, vann og elektrisitetsbehov for området. Det virker svært lite heldig at Norge som er kjent for et sterkt miljø- og bistandsengasjement blir involvert i utbyggingsprosjekter hvor en i så liten grad tar hensyn til effekten for lokalbefolkningen.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Garanti-Instituttet for eksportkreditt (GIEK) foretar vurderinger av miljørisikoen i et prosjekt, herunder spørsmål knyttet til forflytning av lokalbefolkningen, som en integrert del av sin kredittrisikovurdering. Egne miljøretningslinjer ble fastsatt av styret i 1998 og oppfølgingen av disse ble evaluert i 2000. Stortinget er informert om dette arbeidet gjennom budsjettproposisjonene i de aktuelle årene. I tillegg har norske myndigheter sammen med GIEK vært en aktiv pådriver overfor OECD og medvirket til at det i november 2001 ble oppnådd enighet mellom alle medlemmene i eksportkredittgruppen, unntatt USA om "Common Approaches on Environment and Officially Supported Export Credits". Common Approaches er implementert fra og med 1. januar 2002.

I henhold til GIEKs miljøretningslinjer skal GIEK foreta en særskilt vurdering av miljømessige forhold i saker hvor slike forhold kan antas å være av vesentlig betydning. GIEK kan pålegge garantisøkere å fremlegge utredninger og dokumentasjon som belyser miljømessige faktorer, også iht. internasjonal standard gitt bl.a. av Verdensbanken og The World Commission on Dams.

I den aktuelle saken i Den Dominikanske Republikken er det stilt krav om tilfredsstillende miljørapport. Miljørapporten, som er utarbeidet lokalt, er gjennomgått av Statkraft Grøner (SG). SG påpeker i sitt brev en del forhold som må være fulgt opp for at dokumentasjonen skal være i overensstemmelse med internasjonale krav og retningslinjer. GIEK utstedte garantien under forutsetning av at disse forholdene blir fulgt opp. Det foreligger brev både fra klient og myndigheter i Den Dominikanske Republikken som bekrefter at så vil skje. Det skal bl.a. utarbeides en miljøoppfølgingsplan og nedsettes en komité for å overvåke og koordinere miljøtiltakene. Klienten for prosjektet, INDRHI (Instituto Nacional Recursos Hidraulicos) vil også opprette et kontor i lokalmiljøet som gir lokalbefolkningen hjelp og bistand i forbindelse med å etablere ny bosetting. GIEK har forutsatt at berørte parter gjøres kjent med innholdet og er innforstått med dette. GIEK har videre satt som forutsetning at:

- det må foreligge kompensasjon til den delen av lokalbefolkningen som berøres

- de berørte må kunne delta i høringer

- det bør oppnås at lokalbefolkningen også er representert i den komité som myndighetene skal opprette for å overvåke og koordinere miljøtiltakene.

Dette er meddelt eksportøren NCC i samråd med GIEKs svenske søsterorganisasjon, EKN, som reforsikrer GIEK for deler av kreditten.