Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:187 (2001-2002)
Innlevert: 14.02.2002
Sendt: 15.02.2002
Besvart: 21.02.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Politiets sikkerhetstjeneste ba om deltakerlisten til Barents Press Konferansen i Alta, som ble avviklet i helgen 8. - 10. februar. På konferansen diskuterte norske og russiske pressefolk åpenhet og pressefrihet. I ettertid er det også fremkommet at PST i Finnmark henter inn lister over besøkende ved de ulike overnattingsstedene i Finnmark for å følge med i hvem som besøker fylket.
Ser statsråden noen betenkeligheter med den praksis PST har lagt seg på i Finnmark?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som et ledd i utlendingskontrollen plikter hoteller og andre overnattingssteder å føre fortegnelse over overnattingsgjester. Dette er fastslått i utlendingsloven hvor det blant annet er bestemt at Kongen kan gi bestemmelser om at den som driver hotell og andre overnattingssteder skal føre fortegnelse over alle som overnatter og gi politiet melding om dem.

Omfanget av denne plikten er nærmere regulert i utlendingsforskriften § 150 hvor det i første ledd er bestemt at det skal føres fortegnelse over alle som overnatter. I tredje ledd er det fastsatt at politimesteren eller den han bemyndiger skal godkjenne måten fortegnelsen føres på og skal til enhver tid ha adgang til gjennomsyn av fortegnelsen. Etter fjerde ledd skal politiet gis melding om alle utenlandske overnattingsgjester med unntak av nordiske statsborgere. Meldingen skal være i samsvar med den førte fortegnelsen og skal sendes politiet så snart som mulig etter utlendingens ankomst. Denne ordningen er en videreføring av bestemmelser i fremmedloven fra 1956 med forskrifter, som riktignok bestemte at politiet skulle ha skriftlig melding om alle overnattingsgjester.

Dette innebærer at den som driver hotell og pensjonat mv. plikter å føre fortegnelse over alle som overnatter. Dette inkluderer både nordmenn og utlendinger.

Det fremgår uttrykkelig av forskriften at politiet til enhver tid skal ha adgang til gjennomsyn av fortegnelsen, hvilket betyr at politiet kan be om å få se gjestelistene for så vidt gjelder både norske og utenlandske gjester. Hotellenes plikt til å sende inn gjestelistene til politiet er imidlertid begrenset til kun å gjelde ikke-nordiske overnattingsgjester. Politiet skal med andre ord ikke få oversendt komplette oversikter over overnattingsgjestene.

Etter det jeg har fått opplyst har politiet også mottatt oversikt over norske overnattingsgjester fra et hotell i Alta. Dette har skjedd ved en beklagelig inkurie fra hotellets side, og hotellet er underrettet om at det ikke skal oversende slike fullstendige lister i fremtiden. Dette er det ikke hjemmel til, ettersom listene som automatisk skal oversendes politiet ikke skal inneholde opplysninger om nordiske statsborgere. Politiet skal med andre ord ikke få oversendt komplette lister over overnattingsgjestene.

Ordningen med å føre oversikter over utenlandske overnattingsgjester er ikke en særnorsk ordning. Tilsvarende ordninger finnes også i andre europeiske land.

Jeg har ellers ingen innvendinger mot dagens lovgivning, som fastslår at politiet - som et ledd i utlendingskontrollen - skal ha opplysninger fra overnattingsstedene om ikke-nordiske overnattingsgjester. Jeg vil beklage at politiet også har mottatt opplysninger om norske overnattingsgjester og finner grunn til å bemerke at en slik oversikt ikke har noen relevans i forhold til utlendingskontrollen.

Når det gjelder opplysningen om at politiet har bedt om deltakerlisten til Barents Press Konferansen i Alta, har jeg i utgangspunktet ingen merknader til dette. Jeg er imidlertid opptatt av at vi har en sikkerhetstjeneste med gode kontakter i alle miljøer og som er alminnelig orientert om aktuelle begivenheter lokalt. Etter det jeg har fått opplyst var det en tjenestemann fra Politiets sikkerhetstjeneste som tok kontakt med arrangøren med forespørsel om muligheten for å få deltakerlisten.

Det er på det rene at politiet ikke har noen hjemmel for å kreve denne informasjonen, men dersom politiet mener at det kan være tjenlig å innhente slike opplysninger, er det etter omstendighetene få betenkeligheter knyttet til at de åpent går ut og søker etter denne informasjonen.