Skriftlig spørsmål fra Olav Akselsen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:189 (2001-2002)
Innlevert: 14.02.2002
Sendt: 15.02.2002
Besvart: 21.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): Når reknar nærings- og handelsministeren med å leggje fram forslag som sikrar at norske sjøfolk er konkurransedyktige?

Begrunnelse

I samband med handsaminga av Budsjett-innst. S. nr. 8 for 2001-2002 vedtok Stortinget at "Stortinget ber Regjeringen så snart som mulig om å utrede et forslag til et system for å sikre at norske sjøfolk er konkurransedyktige." Også regjeringspartia stemde for dette framlegget. Vi veit at Sverige innfører nye reglar, og det er viktig at ikkje norske sjøfolk blir utkonkurrert på grunn av dårlege rammevilkår. Det er difor viktig at Stortinget så snart som råd får høve til å diskutera rammevilkåra også for norske sjøfolk.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Skipsfarten er en meget konkurranseutsatt næring. Refusjonsordningen for sjøfolk har vært en viktig ordning for å beholde norske sjøfolk i norsk flåte. I statsbudsjettet for 2002 tok vi inn igjen skip i petroleumsvirksomhet og brønnbåter. Dette fordi vi mener at skip i disse segmentene er viktige i den kompetansebaserte norske skipsfarten. Blant annet vet vi at skip i petroleumsvirksomheten har et betydelig antall opplæringsstillinger. Fergerederier i NOR utenriksfart vil få sin egen ordning fra 1. juli 2002. Dette med bakgrunn i at Danmark, og nå etter hvert Sverige, har innført nettolønn for ansatte på fergerederiene.

En av de største utfordringene er å etablere stabile rammevilkår for skipsfartsnæringen. Refusjonsordningen for sjøfolk har vært gjenstand for forslag til endringer minst en gang i året siden 1996. Stadige endringer i næringspolitiske rammevilkår har uheldige konsekvenser gjennom økt usikkerhet og dermed reduserte muligheter for fornuftig strategisk planlegging.

Jeg avholdt 2. januar i år et møte med næringens organisasjoner for å diskutere fremtidige utfordringer og løsninger på disse. Jeg ønsker å gå nøye gjennom de rammevilkår som næringen har i dag.

Statsbudsjettet for 2003 vil være rammen for tiltak som kan sikre norske sjømannsarbeidsplassers konkurransedyktighet.