Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til utviklingsministeren

Dokument nr. 15:204 (2001-2002)
Innlevert: 19.02.2002
Sendt: 20.02.2002
Besvart: 28.02.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Nyhetsbyrået IPS arbeider med å formidle nyheter fra den tredje verden. IPS har siden 1984 fått støtte fra Utenriksdepartementet. For 2002 er tilskuddet kuttet betydelig ned, og det er signalisert at en ikke kan regne med tilskudd for neste år. Dette har ført til at IPS har besluttet å legge ned fra 1. august.
Ser Regjeringen det som viktig å bidra til en bred dekning av nyheter fra sør, og vil Regjeringen bidra til at IPS kan opprettholde sin virksomhet?

Begrunnelse

IPS (Inter Press Service) har siden 1983 levert en daglig nyhetstjeneste på norsk, med vekt på nyheter fra den tredje verden, og nyheter sett i et sørperspektiv og formidlet av journalister i den tredje verden. IPS bidrar på denne måten til å formidle nyheter som skiller seg ut fra tyngden av internasjonal nyhetsformidling som domineres av sterke selskaper i nord.
Ifølge et oppslag i Dagens Næringsliv 28. januar har Norge frosset støtten til IPS internasjonalt som følge av at hovedkvarteret til IPS oppfattes å ligge i Harare, og at NORAD ønsker å se an den politiske utviklingen i Zimbabwe før en eventuelt kan gi ytterligere støtte til IPS. Det går ikke fram av artikkelen om det er noen sammenheng mellom kuttet i tilskudd til IPS i Norge og at en fryser tilskuddet til IPS internasjonalt.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Svar

Hilde Frafjord Johnson: Den norske støtten til IPS er delt i to deler som er uavhengige av hverandre. Støtten til IPS/Norge forvaltes av Utenriksdepartementet, mens støtten til den internasjonale delen av IPS forvaltes av NORAD. Disse to saker vurderes separat.

Når det gjelder støtten til IPS/Norge vil jeg få anføre følgende: Departementet har i en rekke år bidratt økonomisk til IPS/Norge og har vurdert byråets nyhetstjenester fra sør som viktige i en medieverden dominert av kilder fra den rike del av verden. Det er to grunner til at vi nå reduserer støtten. Den ene er det faktum at kundegrunnlaget og inntjeningen for IPS i Norge er redusert og skaper en uforholdsmessig stor avhengighet av statlige midler for å opprettholde virksomheten. Den andre grunnen, også relatert til den første, er den generelle utviklingen innen medieteknologi som gjør at man i dag lettere har tilgang til alternative internasjonale nyhetskilder via Internett.

Vi har avholdt møte med IPS/Norge i saken og vår beslutning har blitt møtt med forståelse. Vi er informert om at byrået har på gang et arbeid for å legge om sin virksomhet bl.a. med tanke på et bedre inntektsgrunnlag.

Norske utviklingsmyndigheter har også gjennom en rekke år støttet arbeidet til IPS' hovedkontor. Årets bevilgning er imidlertid holdt tilbake på grunn av usikkerhet rundt rammene for hovedkontorets virksomhet i Zimbabwe. I dette landet er det den senere tid innført et nytt lovverk som forverrer forholdene for media og det er grunn til å stille spørsmål ved om IPS under slike omstendigheter kan fungere i henhold til sine statutter. Blant annet blir nå journalister fra en rekke land nektet akkreditering til landet. Vi vil følge denne saken nøye i tiden framover.