Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:207 (2001-2002)
Innlevert: 19.02.2002
Sendt: 20.02.2002
Besvart: 26.02.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde flest mulig industriarbeidsplasser i Odda?

Begrunnelse

Tidligere denne måneden ble det klart at produksjonen av karbid og cyanamid ved Odda Smelteverk opphører. 150 arbeidere ved smelteverket mister jobben som følge av dette. Dette kommer på toppen av de mange andre industriarbeidsplassene Odda-samfunnet har mistet de siste to tiårene. Odda kommune, ledelsen ved smelteverket og fagforeningen samarbeider nå for å redde så mange arbeidsplasser som mulig, og for å legge til rette for at de som blir oppsagt kan få tilbud om annet arbeid i Odda. En mulighet er at Odda Smelteverk kan fortsette sin produksjon av Cyan og Dicy. Bedriften har planer om en fabrikk for lukket kjemisk produksjon uten CO2-utslipp. En slik fabrikk vil imidlertid koste 100 mill. kr.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Det har over tid vært en vanskelig situasjon ved Odda Smelteverk. Regjeringen har fått orientering om beslutningen eierne har tatt om å nedlegge karbidproduksjonen. Dette vil føre til en nedbemanning. Regjeringen har også blitt informert om mulighetene bedriften ser for å omstille virksomheten til produksjon av de finkjemiske produktene Dicy og CY 50. Regjeringen ble senest informert i et møte i Kommunal- og regionaldepartementet 19. februar med representanter for bedriftsledelsen, fagforeningen, Odda kommune og Hordaland fylkeskommune.

Bedriften har pekt på at en omstilling kan føre til at 50-60 arbeidsplasser ved virksomheten kan opprettholdes i første omgang, men at dette etterhvert kan komme opp i 100. Videre har bedriften lagt vekt på at omstillingen vil gi miljøgevinster blant annet gjennom fjerning av CO2-utslipp gjennom stans i karbidvirksomheten og anvendelse av CO2 i den nye produksjonen. For å få til omstillingen har bedriften angitt et behov for offentlig investeringsstøtte på 100 mill. kr.

Odda kommune har hatt omstillingsstatus siden 1996. De har hittil mottatt totalt 17 mill. kr fra omstillingsbevilgningen som ligger under Kommunal- og regionaldepartementet. Offentlige myndigheter lokalt/regionalt har bidratt med et tilsvarende beløp. Hovedmålsettingen med omstillingsarbeidet er å bidra til å skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i en periode med omstillingsbehov. Det har vært lagt vekt på å få til industriell knoppskyting og nyskapende næringsutvikling. Oddas omstillingsstatus har vært forlenget og gjelder to år til. Det er viktig at disse bidragene brukes til å skape grunnlag for flest mulig arbeidsplasser. Kommunal- og regionaldepartementet har imidlertid signalisert overfor kommunen at det neppe er mulighet til å utvide den økonomiske rammen for denne omstillingsbevilgningen.

Prosjektet ved Odda Smelteverk reiser spørsmål som er relevante i forhold til et fremtidig kvotesystem for klimagasser. Miljøverndepartementet arbeider med en tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 for 2000-2001 Norsk klimapolitikk som i henhold til Sem-erklæringen vil presentere nasjonale tiltak og virkemidler før 2005. Generelt vil det bli lagt vekt på at klimavirkemidler skal utløse de billigste tiltakene slik at vi får størst mulige utslippsreduksjoner til lavest mulig pris.

Pr. i dag administrerer imidlertid ikke miljøvernforvaltningen støtteordninger av et omfang som kan realisere finansieringen av det konkrete prosjektet ved Odda Smelteverk.

Det er positivt at det arbeides offensivt med omstillingsmuligheter i Odda. En omstillingsprosess synes uunngåelig. Det ligger betydelige omstillingsutfordringer ikke bare i Odda, men i hele Indre Hardanger. Det er klart at det er spesielle omstillingsutfordringer knyttet til steder som er avhengige av én eller noen få hjørnesteinsvirksomheter. Omstilling er imidlertid en utfordring for hele næringslivet. Regjeringen ønsker at det skal bli bedre rammebetingelser for næringsvirksomhet i Norge. Vi ønsker lavere skatter og avgifter, et mer næringsvennlig offentlig regelverk og fremme av innovasjon og nyskaping. Det er viktig med et slagkraftig offentlig virkemiddelapparat. Disse overordnede rammevilkår er viktige for næringsutvikling og næringsvirksomhet i hele landet. Spesielle omstillingstiltak, som gjennomføres blant annet i Odda, må sees i sammenheng med den generelle forbedringen av bedrifters rammevilkår som Regjeringen gjennomfører.