Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:227 (2001-2002)
Innlevert: 27.02.2002
Sendt: 27.02.2002
Besvart: 06.03.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Hvorfor kjøper ikke staten skogeiendommen Brekke/Lillemørk (gnr. 96, bnr. 1), som er avsatt til naturreservat, nå når den er til salgs?

Begrunnelse

Norske Skog gjennomfører for tiden et storstilt salg av sine skogeiendommer i Norge. For Saugbruksskogene beliggende blant annet i Østfold, er det inngått kjøpekontrakt med Skogeierforeningens eide selskap VIFOR AS.
I Halden omfatter salget skogeiendommen Brekke/Lillemørk, gnr. 96, bnr. 1, med et totalareal på 8 540 dekar. En stor del av dette området er naturreservat som staten må innløse før eller senere.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Landbruksmyndighetenes rolle (dvs. kommunen, fylkeslandbruksstyret, Statens landbruksforvaltning og Landbruksdepartementet) i saker som gjelder Norske Skogs salg av skogeiendommer er som konsesjonsmyndighet i henhold til konsesjonsloven av 31. mai 1974 nr. 19. Dette innebærer at landbruksmyndighetene bl.a. skal vurdere ervervet av disse eiendommene i forhold til konsesjonslovens formål. Et slikt formål er å legge til rette for eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet.

De samfunnsmessige hensyn knyttet til eiendommen vil etter dette bli vurdert ved konsesjonsbehandlingen. Dersom en ved konsesjonsvurderingen kommer til at den inngåtte avtale ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til disse hensyn, vil dette kunne resultere i avslag på konsesjonssøknaden.