Skriftlig spørsmål fra Carsten Dybevig (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:234 (2001-2002)
Innlevert: 01.03.2002
Sendt: 01.03.2002
Besvart: 08.03.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Carsten Dybevig (H)

Spørsmål

Carsten Dybevig (H): Østfold tolldistrikt er pålagt å spare 3,4 mill. kr. Tolldirektoratet har sagt opp avtalene om kveldsturnus fra og med 1. juli, samtidig som de ennå ikke har fremforhandlet nye arbeidstidsavtaler. I enkelte medier fremkommer nå ideen om at norskegrensen skal være åpen og uten kontroll slik at smuglere fritt kan passere grensen, særlig på kvelds- og nattetid.
Hva vil finansministeren gjøre for at norske myndigheter fortsatt skal ha nødvendige og uforutsette grensekontroller ved bl.a. Svinesund og Ørje?

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Toll- og avgiftsetatens budsjettramme for 2002 er stram, men grensen kan ikke sies å være åpen og uten kontroll. Ved sentrale grensestasjoner som Svinesund, er det døgnkontinuerlig bemanning for å håndtere vareflyten. Etatens kontrollarbeid underlegges imidlertid en risikovurdering. På tidspunkt og over veistrekninger hvor trusselbildet og trafikken tilsier at behovet er størst, er det hyppigst kontroller.

Når det gjelder den spesifikke budsjettsituasjonen ved Østfold tolldistrikt har Toll- og avgiftsdirektoratet uttalt at toll- og avgiftsdirektøren vil gjøre en samlet vurdering av budsjettsituasjonen ved alle tolldistriktene, og deretter vurdere om det er rom for å styrke budsjettene til enkelte av distriktene i 2002. Utfallet av toll- og avgiftsdirektørens vurdering forventes å være klar i løpet av mars.

Generelt gjør stramme budsjettrammer at man må stille strengere krav til organisering av virksomheten, til arbeidsmetodene og til riktig ressursbruk. Finansdepartementet har derfor anmodet Toll- og avgiftsdirektoratet om å foreta en gjennomgang av organiseringen av distriktsforvaltningen med tanke på en mer effektiv bruk av ressurser og behandling av toll- og avgiftspliktige. Regjeringen tar sikte på å omtale saken overfor Stortinget i statsbudsjettet for 2003.

Avslutningsvis vil jeg nevne at de rekordstore beslagene i 2001 av brennevin, kokain, ecstasy, dopingmidler og valuta viser at toll- og avgiftsetaten gjør en viktig jobb i sin grensekontroll. Økte beslagsmengder kan ha sammenheng med økt trafikk av personer, varer og transportmidler over grensene, men kan også skyldes at toll- og avgiftsetatens kontrollarbeid er blitt mer effektivt gjennom den økte satsingen på systematiske risikoanalyser, målrettede objektutvelgelser og internasjonalt samarbeid. Kontrollvirksomheten vil fortsette etter disse linjer.