Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:253 (2001-2002)
Innlevert: 13.03.2002
Sendt: 14.03.2002
Besvart: 22.03.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Viser til spørsmål stillet av undertegnede til arbeids- og administrasjonsministeren under ordinær spørretime onsdag 13. mars 2002 vedrørende redusert diett- og kjøregodtgjørelse. I forbindelse med dette, svarte statsråden at bakgrunnen for den reduserte kilometergodtgjørelsen var at summen av kostnadene ved bilhold var sunket med mellom 6 og 7 pst. det siste året.
Kan statsråden vise til hvordan han er kommet fram til disse tallene?

Begrunnelse

Ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken datert januar 2002 er de reelle kostnader for bilhold totalt sett ikke endret fra år 2001 til år 2002.
Tilsynelatende kan det imidlertid se ut som om kostnadene er redusert, fordi forsikringskostnadene for år 2002 er basert på 65 pst. bonus, mot 40 pst. i tidligere kalkyler. Dette er altså tekniske endringer i beregningsgrunnlaget som ikke har noe med de faktiske kostander å gjøre. Dersom man ser bort fra denne tekniske endringen i beregningsgrunnlaget, er det bare ubetydelige endringer i de totale kostnadene ved bilhold fra år 2001 til år 2002.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Jeg viser til mitt svar gitt i spørretimen onsdag 13. mars 2002.

Som det fremgikk av mitt svar blir satsene for diett- og kilometergodtgjørelse regulert hvert år gjennom forhandlinger med hovedsammenslutningene i staten. Når man er kommet fram til nye satser er det som et omforent resultat av forhandlinger med de ansattes organisasjoner. Kilometergodtgjørelsen ble i forhandlingene redusert med 20 øre - fra 3,20 kr til 3,00 kr for kjørelengde opp til 9 000 km og tilsvarende for andre kjørelengder.

Bakgrunnen for dette var tall som viste nedgang i utgifter til bilhold. Satsene forhandles med utgangspunkt i tallmateriale som foreligger pr. 1. januar hvert år.

Bakgrunnsopplysninger viste en nedgang i bensinprisen på om lag 1 kr pr. liter. Dette utgjør ca. 10 øre pr. kilometer.

Ved beregning av satsene for kilometergodtgjørelse i "særavtale for reiser innenlands for statens regning" har en for forsikring alltid lagt til grunn at denne skal kostnadsberegnes etter den til enhver tid gjennomsnittlige bonus. Når det nå er dokumentert at denne sats er 65 pst., og ikke 40 pst., må man følgelig korrigere i henhold til dette. Jeg antar at det ville ha blitt fremsatt krav om å heve satsen dersom det hadde vært slik at gjennomsnittlig bonussats hadde gått ned. Kaskoforsikring ligger ikke inne i statens beregningsmodell. Dette gjør at utslaget av omleggingen blir begrenset.

Kapitalkostnader har steget noe, men en rentenedgang fra 8,5 pst. til 8 pst. i samme tidsintervall gjør at virkningen av dette blir beskjeden.

Endringene i de øvrige komponenter som ligger til grunn for regulering av satsene er i år marginale.

Forhandlingsresultatet førte til en reduksjon i satsen på 20 øre pr. kilometer. De nye satser ble 3,20 kr for inntil 9 000 km kjørelengde og 2,40 kr for kjørelengder utover dette, noe som innebærer en reduksjon på mellom 6 og 7 pst.