Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:266 (2001-2002)
Innlevert: 18.03.2002
Sendt: 19.03.2002
Besvart: 27.03.2002 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Er det meningen at reglene i forbindelse med utbetaling av arbeidsledighetstrygd skal praktiseres slik at det forhindrer mennesker i å bli bedre rustet på arbeidsmarkedet, og er det rimelig at utbetaling av dagpenger opphører den dagen vedkommende melder seg opp til eksamen når han samtidig oppfyller kravene om å være tilgjengelig for arbeidsmarkedet og er villig til å ta jobber som han vil bli tilbudt, samtidig som han leser til eksamen på kveldstid?

Begrunnelse

En person fra Fredrikstad som ble oppsagt fra sin stilling 1. november 2001 fikk i forbindelse med oppsigelsen fremforhandlet en avtale om lønn fra bedriften frem til og med 5. mars 2002. Han har nå nesten gjennomført studier for å bli kjemiingeniør. Han mangler kun 8 vekttall for å fullføre eksamen til sommeren 2002. Frist for oppmelding er 1. april 2002. Arbeidskontoret i Fredrikstad Aetat har gitt beskjed om at utbetaling av dagpenger ikke lar seg kombinere med å melde seg opp til eksamen. Dersom han melder seg opp til eksamen vil han miste dagpengene fra samme dato. I denne saken dreier det seg om en person som kun leser hjemme på kveldstid.
Eksamen vil gjøre at han lettere får innpass på arbeidsmarkedet. Dagpengene er den eneste inntektskilden han har i dag, noe som har ført til at han ikke har råd til å melde seg opp til eksamen.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Det vises til brev 17. mars 2002 der du stiller spørsmål vedrørende adgangen til å motta dagpenger ved arbeidsledighet samtidig som man er under utdanning. Du peker i den forbindelse på en konkret sak du er blitt kjent med.

Det er i utgangspunktet begrenset anledning til å ta utdanning når man mottar dagpenger. Hovedregelen etter folketrygdloven § 4-6 er at man ikke har rett til dagpenger når man er under utdanning. En person som er under utdanning/opplæring anses ikke som reell arbeidssøker eller disponibel for arbeidsmarkedet, noe som er et av hovedvilkårene for rett til dagpenger etter folketrygdloven § 4-5. Å være reell arbeidssøker betyr at man er arbeidsfør og at man raskt kan tiltre ethvert arbeid/tiltak man er fysisk og psykisk skikket til å ta, hvor som helst i landet. Dersom man tar utdanning, anses man ikke å være disponibel for arbeidsmarkedet, bl.a. fordi man vil være bundet til å følge undervisning og å ta eksamen. Det kan også stilles spørsmål ved hvor aktivt arbeidssøkende en person under utdanning vil være.

Formålet med dagpengeordningen er ikke å finansiere ordinær utdanning med dagpenger. En slik ordning ville medføre en urimelig forskjell i behandlingen av personer som har rett til dagpenger og personer som må finansiere utdanningen med å ta opp lån.

I forskrift til folketrygdloven kapittel 4 er det likevel gitt en begrenset adgang til å ta visse former for utdanning eller opplæring samtidig som man får beholde dagpengene. Unntakene imøtekommer behov for en arbeidsmarkedsmessig begrunnet opplæring og utdanning, men er begrenset nettopp for å hindre at trygden finansierer lengre utdanningsløp. Selv om man gjennomfører utdanning samtidig som man mottar dagpenger med grunnlag i ett av disse unntakene, må man likevel fylle vilkårene om å være reell arbeidssøker og være villig til å avbryte aktiviteten ved tilbud om høvelig arbeid eller hensiktsmessig arbeidsmarkedstiltak.

Ett av unntakene gjelder undervisningsopplegg utenfor normalarbeidstid, dvs. på kveldstid eller i helger, som er tilpasset fulltidsarbeid, jf. forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-2 nr. 2 bokstav a. For at en undervisning skal kunne sies å være tilpasset fulltidsarbeid, må undervisningen være begrenset. Dette praktiseres slik at det stilles krav om at utdanningstiden skal være minst dobbelt så lang som ved utdanning på heltid. Det at undervisningen er lagt til kveldstid og helger, er derfor ikke i seg selv tilstrekkelig til at en utdanning kan kombineres med dagpenger. Heltidsutdanning på kveldstid vil ikke kunne kombineres med dagpenger på grunnlag av dette unntaket i forskriften.

Et annet unntak gjelder deltakelse i kortvarig utdanning eller opplæring på dagtid som i sin helhet er gjennomført innenfor en tremånedersperiode. Enhver deleksamen regnes i denne sammenheng som del av et lengre utdanningsløp. Selv om den enkelte stønadsmottaker kun ønsker å ta f.eks. forberedende prøver, spesialfag, semesteremne eller annet delfag som inngår i en utdanning, regnes dette som del av et lengre utdanningsløp og kan ikke ses på som selvstendige enheter.

Videre er det også mulig å motta dagpenger samtidig som man tar utdanning på dagtid i inntil ett skoleår når utdanningen har karakter av påbygging/tilleggsutdanning, og medlemmet har et reelt behov for å styrke sine kvalifikasjoner innenfor sitt yrke for å unngå framtidig arbeidsløshet. Medlemmet må ikke ha plikt til å delta i undervisningen, og må ha innrettet seg slik at han/hun på utdanningsstedet er tilgjengelig for Aetat. Varigheten av tilleggsutdanningen som helhet må ikke være fastsatt til mer enn ett år og utdanningen må ha karakter av påbygging/tilleggsutdannelse, ikke omskolering.

Jeg ser at det kan virke urimelig for den enkelte å ikke få rett til dagpenger dersom man fortsetter en utdanning som man tidligere tok i kombinasjon med arbeid. Hovedregelen om at man ikke har rett til dagpenger når man er under utdanning og intensjonen om at dagpenger ikke skal finansiere ordinær utdanning, gjør likevel at regelverket må praktiseres restriktivt. Det er nødvendig å ha et klart skille mellom ordinær utdanningsfinansiering og dagpenger.

Når det gjelder det konkrete tilfellet du peker på, ønsker jeg ikke å gå inn i dette. Enkeltsaker må behandles av de organer som er tillagt denne kompetansen og eventuelt påklages til overordnet forvaltningsorgan og Trygderetten.