Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helseministeren

Dokument nr. 15:269 (2001-2002)
Innlevert: 19.03.2002
Sendt: 20.03.2002
Besvart: 22.03.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva kan helseministeren bidra med for at avansert nyfødtomsorg, som omfatter høy kompetanse innen intensiv nyfødtsykepleie, spesialister i nyfødtmedisin og en barnehjertespesialist ikke skal forsvinne fra Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, for så å bli flyttet til St. Olavs Hospital i Trondheim?

Begrunnelse

Sunnmørsposten fredag 15. mars viser til at Helsetilsynet har lagt fram Nasjonal plan for nyfødtmedisin, der de tilrår at fødende i Møre og Romsdal, med barn født før 28. svangerskapsuke, skal sendes til Trondheim. Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal driver i dag en moderne, avansert og familieorientert nyfødtmedisin. Det er bygd opp omfattende kompetanse både innenfor intensiv nyfødtsykepleie og på legesiden, der de i dag har to spesialister i nyfødtmedisin og én barnehjertespesialist. En ekspertgruppe nedsatt av Helsetilsynet har anbefalt en fordeling mellom region- og sentralsykehus. I tillegg anbefales det i Regional Helseplan for Midt-Norge, at SMR fortsatt skal ha Kvinneklinikk, med egen enhet for nyfødte og at tilbudet bør videreutvikles. Dette begrunnes med blant annet at avstanden til St. Olavs Hospital i Trondheim (RIT) er stor, og at det er eneste tilbudet til denne gruppen mellom Bergen og Trondheim. Det hevdes at transport av ustabile premature barn, kan føre til endring av blodtrykk og temperatur, noe som igjen kan føre til hjerneblødning. Det er derfor svært beklagelig at Helsetilsynet i sin uttale har overprøvd ekspertgruppen.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: På oppdrag av daværende Sosial- og helsedepartement nedsatte Statens helsetilsyn i 2000 et utvalg for å oppsummere eksisterende nasjonal og internasjonal dokumentasjon innen fagområdet nyfødtmedisin, utarbeide forslag til organisering av fagområdet samt utarbeide retningslinjer til faglige krav. Utvalgets tilråding, kalt Nasjonal plan for nyfødtmedisin, ble avlevert Helsetilsynet i november 2001.

Utvalgets tilråding ble like før årsskiftet oversendt departementet. I sitt oversendelsesbrev tilrår Helsetilsynet at planlagt overføring ved truende fødsel før 28. uker eller av barn født før 26-28 ukers svangerskap sentraliseres til regionsykehusene. Helsetilsynet påpeker imidlertid at arbeidsdelingen mellom region- og sentralsykehus er forskjellige i de ulike regioner, og at det finnes flere akseptable løsninger når de regionale helseforetak skal planlegge regionens arbeidsdeling mellom sykehus innen nyfødtmedisin.

Som følge av omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen er Sosial- og helsedirektoratet bedt om å foreta en gjennomgang av utvalgets forslag. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en oppfølging av saken i sin helhet når direktoratets vurdering foreligger.