Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:275 (2001-2002)
Innlevert: 20.03.2002
Sendt: 21.03.2002
Besvart: 05.04.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Oppfølging av intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv fordrer bedre oppfølging av bedriftene. Trygdeetaten skal derfor tilføres 600 stillinger.
Hvilket tidsperspektiv legges det opp til for tilsetting i stillingene, og hvordan tenkes stillingene fordelt geografisk?

Begrunnelse

Partene i arbeidslivet og staten er kommet til at det fordres en styrking på om lag 600 årsverk for at trygdekontorene kan gjøre en innsats overfor bedriftene. 80 av disse årsverkene var en overføring av arbeidslivstjenesten fra Aetat til trygdekontorenes arbeidslivsenheter. Sosialministeren har ved behandling av Ot.prp. nr. 29 for 2001-2002 den 19. mars 2002 opplyst at det er lagt opp til tilsetting av totalt 160 årsverk i år. På denne bakgrunn synes det bare å bli tilført 80 nye årsverk i år. Rekruttering av personell til innsats er avgjørende for om arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv skal lykkes. Det er viktig at kompetent personell tilsettes raskt for å få erfaring fra praktisk samarbeid om oppfølging av bedriftene. Realisering av de ambisiøse målene i avtalen avhenger av en bred og god oppfølging. Det er viktig at manglende kapasiteten i oppfølgingsarbeidet ikke hindrer en rask, styrket innsats.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Rikstrygdeverket har lagt opp til ansettelser i to puljer i den nye Trygdeetatens Arbeidslivssenter i løpet av 2002. I tillegg kommer de medarbeidere som er overført fra ALT - den tidligere arbeidslivstjenesten i Aetat.

I første pulje har Rikstrygdeverket tildelt fylkene midler tilsvarende 220 stillinger fordelt på de fylkesvise arbeidslivssentrene som vist nedenfor:Stillinger fra ALT - Aetat

Stillinger pulje 1

Østfold 4 11

Akershus 2 19

Oslo 5 30

Hedmark 4 9

Oppland 4 9

Buskerud 5 11

Vestfold 4 10

Telemark 3 8

Aust-Agder 3 5

Vest-Agder 5 7

Rogaland 6 15

Hordaland 7 19

Sogn og Fjordane 3 6

Møre og Romsdal 5 12

Sør-Trøndelag 5 12

Nord-Trøndelag 5 7

Nordland 5 15

Troms 5 9

Finnmark 3 6

Sum 83 220Andre pulje forutsettes tilsatt i løpet av november 2002, og det tas da sikte på 227 personer.

Totalt sett vil det i så fall være ansatt i alt 530 personer i de nye arbeidslivssentrene rundt årsskiftet. Rikstrygdeverket vil etter dette vurdere på hvilken måte bemanningen av Trygdeetatens Arbeidslivssenter vil gi best mulig effekt før fordelingen av ytterligere stillinger gjennomføres.