Skriftlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:276 (2001-2002)
Innlevert: 20.03.2002
Sendt: 21.03.2002
Besvart: 02.04.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp): Omstillingskommunen Evje og Hornnes etterlyser nå fortgang i forhandlingene med Forsvaret for å få overtatt de ledige lokalene på Evjemoen. Interesserte leietakere venter på å flytte inn. Kommunen og lokalsamfunnet må komme videre og få etablert ny virksomhet. Det haster med en avklaring.
Hva gjør forsvarsministeren for å sikre bedre framdrift i forhandlingene, og dermed for omstillingsarbeidet for Evje og Hornnes?

Begrunnelse

Evje og Hornnes kommune har vært en av de mest forsvarsavhengige kommuner i Norge. Evjemoen ble vedtatt nedlagt 13. juni 2001. Nedleggingen medfører at kommunen mister ca. 250 arbeidsplasser. Det tilsvarer 20 pst. av arbeidsplassene i kommunen. Dette får alvorlige ringvirkninger. Etter vedtaket om nedlegging har Evje og Hornnes kommune fått omstillingsstatus. Kommunen har som ledd i omstillingsarbeidet vært i forhandlinger med Forsvaret for å overta Evjemoen leir slik at den kan brukes til sivil næringsetablering. Kommunen legger opp til ny næringsetablering i Forsvarets lokaler, og flere firmaer i oppstartingsfasen ønsker å komme på plass i de ledige lokalene snarest. En annen del av bygningsmassen er fra kommunens side planlagt utleid til UDI. Forhandlingene mellom omstillingskommunen Evje og Hornnes og Forsvarsdepartementet om overtakelse av Evjemoen leir har imidlertid stanset opp. Dialogen kommunen har hatt med UDI om etablering av asylmottak, der en forutsetning har vært at UDI får leie lokaler på Evjemoen av kommunen, har også stanset opp. Kommunen har samtidig fått kjennskap til at det er kontakt mellom Kommunal- og regionaldepartementet og Forsvarsdepartementet om UDIs lokalisering. Dette skjer uten at kommunen er involvert, og på tross av at kommunen har lagt ned et betydelig arbeid for å sikre en best mulig omstillingsprosess etter at Evjemoen ble nedlagt.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarsdepartementet er vel kjent med at nedleggelsen av Evjemoen har ført til store omstillingsproblemer for vertskommunen, Evje og Hornnes. Kommunen har ved en rekke anledninger vært i kontakt med politisk ledelse i departementet om overtakelse av leiren og Forsvarsbygg forhandler med kommunen om vilkår for en eventuell overtakelse. Evje og Hornnes kommune er på denne bakgrunn gitt status som omstillingskommune.

Det har vært foretatt takstvurderinger over verdien av de eiendommer som kommunen ønsket å overta. Den 21. mars 2002 ble det holdt et forhandlingsmøte mellom kommunen og Forsvarsbygg for å drøfte nærmere hvilke øvrige vilkår og økonomiske rammer partene kunne legge til grunn for en eventuell overdragelse av de respektive deler av Evjemoen. Jeg finner det imidlertid ikke riktig å kommentere forhandlinger om konkrete objekter.

Jeg er enig i at det er nødvendig å finne en rask løsning på denne saken, og vil legge til rette for det. Håpet er at vi raskt kan finne en løsning som er tilfredsstillende for alle parter.