Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:277 (2001-2002)
Innlevert: 21.03.2002
Sendt: 21.03.2002
Besvart: 03.04.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Vil statsråden ta tak i denne saken og ordne det slik at man kan innrede første etasje av Politihøgskolen til øvingslokaler og klasserom og få avsluttet dette dyre leieforholdet for skolen?

Begrunnelse

Under justiskomiteens besøk ved Politihøgskolen i Bodø så vi tomme lokaler i første etasje av bygget, som kunne vært innredet og tatt i bruk til politifaglige øvingslokaler for politistudentene, mens de i dag benytter lokaler i Salten politidistrikts politihus til disse formålene. Dette politihuset ligger 8 km fra skolen, og leieavtalen koster 500 000 kr årlig og går fram til 2014. Denne ordningen er påpekt av studentene som en dårlig løsning. Faglig, velferdsmessig og samfunnsøkonomisk virker dette på meg som en dårlig løsning. Dessuten så det ut for meg som om Salten politidistrikt trengte lokalene sine selv, blant annet har vaktmesteren uhensiktsmessige kontorlokaler i kjelleren i politihuset.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Delingen av undervisningen mellom Mørkved og politihuset var i sin tid begrunnet med ønske om å integrere politiutdanningen i et operativt faglig miljø. Dette har vist seg vanskeligere å få til enn man forutsatte. Departementet har drøftet saken på ny med Politidirektoratet som i dag har både det praktiske, organisatoriske og budsjettmessige ansvar for at Politihøgskolen og politidistriktene drives effektivt og hensiktsmessig og at ressursene utnyttes best mulig. Departementet har anmodet Politidirektoratet om å finne en snarlig løsning som er mer hensiktsmessig og funksjonell enn dagens delte løsning.

Politidirektoratet vil følge opp saken.