Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:282 (2001-2002)
Innlevert: 22.03.2002
Sendt: 22.03.2002
Besvart: 04.04.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Opplæringslova § 2-1 slår fast at den offentlige grunnskolen er gratis. Spørsmål knyttet til bruk av egenandeler dukker likevel jevnlig opp, både høsten 2001 i forbindelse med leirskoleopphold og vinteren 2002 i forbindelse med skidager for grunnskoleelever. Spørsmålet om bruk av egenbetaling i skolen trenger åpenbart en avklaring fordi Statens utdanningskontor - som er tilsynsmyndighet - gir ulike svar.
Kan statsråden komme med en slik avklaring?

Begrunnelse

Spørsmålet er knyttet til bruk av egenbetaling for faste arrangementer som elever gjennom grunnskolen deltar i. Det gjelder engangsopphold på leirskole og det gjelder årlige klasse/skoleutflukter som f.eks. skidag om vinteren. Kommunene har åpenbart ulik praksis mht. hva kommunene dekker over egne budsjetter, og mht. om de tillater bruk av egenandeler knyttet til slik omtalte - og andre - fellesaktiviteter for en enkelt klasse eller for hele skolen. Spørsmålet om egenandel trenger også avklaring mht. hvordan slik andel kan dekkes, f.eks. om det skal være forbud mot felles egeninnsats fra en klasse eller en skole for å samle inn penger til felles aktivitet. Som eksempel kan nevnes loddsalg eller arrangement på skolen der deler av inntekten tilfaller et prosjekt for et klassetrinn eller aktivitet for alle elevene på skolen, aktivitet som kommunens budsjett for vedkommende skole ikke dekker inn.
Jeg viser spesielt til Hordaland der tilsynsmyndigheten Statens utdanningskontor med kort tids mellomrom har gitt ulik lovfortolkning på samme type utflukt. Først fikk rektorer beskjed om at skidag med egenandel var ulovlig - deretter anvisning på hvordan de kunne "gjøre dette på en lovlig måte".
Det synes derfor nødvendig med en avklaring fra Utdannings- og forskningsdepartementet slik at tilsynsmyndighet legger samme lovfortolkning til grunn. Jeg vil peke på at felles innsats fra elever for å samle inn midler til felles aktivitet som ikke dekkes av skolens budsjett har sine åpenbart gode og miljøbyggende sider. En firkantet lovtolkning som utelukker slik miljøbyggende aktivitet ville derfor være svært negativ. Jeg forutsetter da at det som grunnlag for slik aktivitet bør ligge prosjekter som er godkjent av foreldre, elever og skoleledelse i fellesskap gjennom de samarbeidsordninger og organer som finnes i dagens skole.
Jeg ber om at statsråden sørger for nødvendig avklaring, og at slik avklaring blir gjort tydelig kjent for skoleledelse, ansatte, foreldre og elever.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg kan meddele at en slik avklaring er under arbeid i departementet. I løpet av kort tid vil jeg legge fram en odelstingsproposisjon om retten til gratis grunnskoleopplæring. Proposisjonen er en oppfølging av Stortingets behandling av Budsjett-innst. S. nr. 12 for 2001-2002 høsten 2001. Stortinget fattet i den forbindelse følgende vedtak:

Stortinget ber Regjeringen fremme forlag om endring av opplæringslova slik at gratisprinsippet i grunnskolen blir reelt.

Vedtaket har bl.a. sammenheng med at Stortinget har vedtatt å øke kommunenes frie inntekter med 25 mill. kr i 2002 slik at de kan dekke alle kostnader ved leirskoleopphold fra høsten 2002.