Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:290 (2001-2002)
Innlevert: 02.04.2002
Sendt: 02.04.2002
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart: 08.04.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En rekke kommuner i Distrikts-Norge er sterkt skredutsatt, og opplever i snørike vintre overhengende fare for liv og helse samt store materielle skader som en konsekvens av snøras. I Finnmark har dette enkelte vintre ført til evakuering av særlig rasutsatte områder i flere av kommunene, som Hammerfest, Nordkapp, Måsøy og Loppa.
Vil statsråden bidra til opprettelsen av et statlig rassikringsfond for langsiktige forebyggende tiltak for å redusere skredfaren i særlig utsatte områder?

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Jeg viser til spørsmål fra stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo, oversendt kommunal- og regionalministeren ved brev av 2. april 2002. Kommunal- og regionalministeren har oversendt spørsmålet til meg for besvarelse. Representanten Ballo ønsker svar på om statsråden vil bidra til opprettelsen av et statlig rassikringsfond for langsiktige forebyggende tiltak for å redusere skredfaren i særlig utsatte områder.

I henhold til naturskadeloven av 25. mars 1994 § 1 punkt 3 har Statens naturskadefond til oppgave å yte tilskott til sikringstiltak mot naturskader, herunder snøskred. For inneværende år har Stortinget bevilget 20 mill. kr til dette formålet. Denne ordning dekker i utgangspunktet behovet for langsiktig sikring av særlig utsatte områder. Ved behandling av statsbudsjettet tas det stilling til økonomisk omfang og hovedinnretning på denne ordning som dekker hele landet.

I 2000 var det store ødeleggelser i forbindelse med snøskred i Hammerfest kommune. På den bakgrunn ga Kommunal- og regionaldepartementet en belastningsfullmakt til sikring på inntil 12 mill. kr. Kommunal- og regionaldepartementet pekte på Hammerfest sin spesielle situasjon. Belastningsfullmakten er forlenget ut dette året for gjenstående beløp på inntil 3 mill. kr. Midlene er forutsatt brukt til sikringsanlegg mot snøskred med en tilskottsandel på 75 pst.