Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:294 (2001-2002)
Innlevert: 08.04.2002
Sendt: 08.04.2002
Besvart: 17.04.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): I det siste er det blitt kjent at det er store økonomiske problemer ved Nasjonalbiblioteket.
Hva er årsakene til disse problemene, og hva kan kultur- og kirkeministeren gjøre for å løse disse problemene?

Begrunnelse

Ifølge media er det krise i økonomien ved Nasjonalbiblioteket. Bl.a. er alle innkjøp fra utlandet stanset, noe som vil medføre at Nasjonalbiblioteket i Oslo får store mangler i sin samling for 2002. Det synes uforståelig at slike problemer kan oppstå allerede så tidlig i budsjettåret som i mars måned.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Kultur- og kirkedepartementet har anmodet Nasjonalbibliotekaren om å redegjøre for bibliotekets driftssituasjon i inneværende år, og har mottatt følgende svar:

"Budsjettsituasjonen for 2002 ved Nasjonalbiblioteket

Det vises til spørsmål som er stilt til skriftlig besvarelse i henhold til § 52 i Stortingets forretningsorden og til samtaler 12. april 2002. Nummeret på spørsmålet er 294.

Nasjonalbibliotekaren har fått i oppdrag å svare på følgende spørsmål:Hva er forskjellen på disponerte midler i 2001 og disponible midler i 2002 over kapitel 0326 post 01?

Forbruket i henhold til regnskap for 2001 er 164 736 000 kr, mens disponible midler i 2002 er 158 600 000 kr. Dette viser at Nasjonalbiblioteket disponerte 6 136 000 kr mer i 2001 enn det som er til disposisjon i 2002. Tabellen nedenfor viser hvordan denne differansen oppstår (tall i hele tusen):

Disponert/til disposisjon 2001 2002 Differanse

Opprinnelig tildeling 2001/2002 146 960 154 428 -7 468

Justeringer i 2001 756 756

Ekstra tildeling 2001 til nytt NB Oslo 2 000 2 000

Overført til 2001 (mindreforbruk i 2000) 3 598 3 598

Overført til 2002 (merforbruk i 2001) -2 330 2 330

Inndekning av ubetalt Statsbygg-regning fra 2001 -571 571

Overforbruk (+)/Ubrukt beløp (-) *1 2 558 0 2 558

Merinntekter og refusjoner 8 864 7 073 1 791SUM 164 736 158 600 6 136*1 Av overforbruket i 2001 gjelder 1 269 000 kr etterregninger fra Statsbygg for 1999 og 2000

Lønnsbudsjettet for 2002 er økt med 7 434 000 kr i forhold til regnskapet for 2001. Av dette skyldes 2 620 000 kr en nettoøkning i antall årsverk på ca. 8 (beregningsmessig er det brukt ltr. 40 for alle stillinger). Resten av økningen på 4 814 000 kr skyldes lønnsøkninger. Økningen i antall årsverk er i hovedsak knyttet til forarbeid og flytting av samlinger i Oslo og Rana (nye bygg).

Hvilke viktige konsekvenser får det for brukerne at disponible midler i 2002 er redusert med ca. 6,1 mill. kr i forhold til disponerte midler i 2001?

Nasjonalbiblioteket har innført diverse sparetiltak i 2002. Det er ikke mulig å forutsi nå hvordan alle tiltakene vil ramme biblioteket og brukerne. Flere innsparingstiltak vil kunne medføre at servicen til brukerne blir dårligere. Brukerne vil i hovedsak merke den stramme budsjettsituasjonen i Nasjonalbiblioteket på følgende måte:

Kjøpestopp for bøker

Dette vil få konsekvenser for samlingsoppbyggingen i Nasjonalbiblioteket. Sentrale bøker og musikkverk vil ikke bli kjøpt inn og viktig biblioteksmaterialet vil muligens være tapt for framtida. Dette vil spesielt kunne gjelde innkjøp av Norvegica extranea (litteratur og andre media utgitt av nordmenn i utlandet og litteratur om Norge og nordmenn utgitt i utlandet).

Reduksjon i porto- og emballasjeutgifter

Reduksjon i portoutgiftene vil føre til at det blir mindre aktiv purring på pliktavlevert materiale. Det vil neppe heller være mulig å unngå etterslep i lagring av materiell i Sikringsmagasinet fordi emballasjeutgiftene er redusert. Disse tiltakene vil kunne medføre dårligere service overfor publikum.

Innføring av full tilsettingsstopp

Innføring av full tilsettingsstopp vil i utgangspunktet ramme tilfeldig, men situasjonen vil fortløpende bli vurdert og omdisponeringer eventuelt foretatt."Som det fremgår av redegjørelsen har Nasjonalbiblioteket i regnskapsåret 2001 benyttet alle overførte midler fra tidligere år og i tillegg overskredet de disponible midler med vel 2,5 mill. kr, hvilket Kultur- og kirkedepartementet har måttet redegjøre for i forklaringene til Riksrevisjonen om statsregnskapet for 2001. Disposisjonene har i stor utstrekning skjedd på et tidspunkt da Nasjonalbiblioteket var klar over hvilken bevilgning som var foreslått for 2002. Etter vanlig praksis er Nasjonalbiblioteket pålagt å gjennomføre innsparinger i 2002 for å dekke opp overskridelsen i 2001.

Det er enhver statsinstitusjons plikt å gjennomføre vedtatt budsjett innenfor de vedtatte rammer. Nasjonalbibliotekets økonomistyring i 2001 har imidlertid medført et betydelig overheng til 2002. Dermed gir det vedtatte driftsbudsjett for 2002 - som ble vedtatt med en økning på ca. 7,5 mill. kr. eller vel 5 pst. i forhold til bevilgningen for 2001 - rom for mindre aktivitet enn det Nasjonalbiblioteket hadde i 2001.

Departementet har drøftet økonomistyringsspørsmål med Nasjonalbiblioteket og har full tillit til at styret og konstituert nasjonalbibliotekar Kari Gjesteby har etablert de tilstrekkelige rutiner for å sikre en økonomistyring i samsvar med regelverket.

Som det fremgår av Nasjonalbibliotekets redegjørelse er det imidlertid på det rene at driftssituasjonen i inneværende år er stram. Departementet vil derfor drøfte konsekvensene av driftssituasjonen nærmere med de styrende organer ved biblioteket, og om nødvendig komme tilbake til saken i forbindelse med revidert budsjett.