Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:305 (2001-2002)
Innlevert: 12.04.2002
Sendt: 15.04.2002
Besvart: 23.04.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Ved Feiringklinikken gjennomføres nå 1/4 av landets hjerteoperasjoner. Parallelt meldes det om overkapasitet ved Ullevål sykehus, som må ha beredskap for øyeblikkelig hjelp, og som i tillegg har ansvar for utdanning av hjertekirurger. Enkeltleger ved Feiringklinikken tjener opptil 2,5 mill. kr årlig.
Mener statsråden at dette er fornuftig bruk av offentlige helsemidler, og hvilke tiltak vil han eventuelt igangsette for å sikre mer midler til målrettet pasientbehandling?

Begrunnelse

Innen det offentlige helsevesenet ligger lønnsnivået for en hjertekirurg på ca. 700 000 kr årlig. Dette medfører forpliktelser om vakt, om undervisning, og om ubekvem arbeidstid i høytider og ferier. Slik sikres en øyeblikkelig-hjelpberedskap for befolkningen, og slik sikres kontinuerlig utdanning av nytt helsepersonell, slik at befolkningen over tid kan gis et tilbud om behandling for sine hjertesykdommer. En lønnsvridning som ved Feiringklinikken bidrar 1) til at offentlige helsemidler går med til skyhøy avlønning av helsepersonell i stedet for til å styrke selve behandlingstilbudet 2) at rekrutteringen til offentlige klinikker svekkes, fordi avlønningen (gjennom bruk av offentlige midler!) blir langt bedre innen privat virksomhet 3) at helsepersonell som samtidig arbeider innen offentlig sektor ser seg tjent med at deler av virksomheten flyttes til biarbeidsplassen fordi avlønningen der er bedre 4) at de samlede helsemidlene ikke strekker til å styrke andre deler av helsevesenet, som for eksempel omsorgssektoren. Bare differansen i avlønning mellom de høyest betalte hjertekirurgene ved Feiring og en "normallønn" for en hjertekirurg kunne gitt 40 sykepleiere 40 000 kr mer i årlig avlønning, og dermed bidratt til en bedret rekruttering til omsorgsyrkene.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmålet om avlønning ved Feiringklinikken er et forhold mellom Feiringklinikken og de som er ansatt der, på heltid eller deltid.

Jeg er opptatt av at det blir gitt et så godt behandlingstilbud som mulig til pasientene. Dagens situasjon er at det nå ikke er ventetid til hjerteoperasjoner i det sentrale østlandsområdet. Dette synes jeg er meget tilfredsstillende i forhold til de pasientene dette gjelder.

Helse Øst RHF, som eier av bl.a. Ullevål universitetssykehus, har som kjent å "sørge for" ansvaret for innbyggerne i de fem fylkene som tidligere utgjorde Helseregion Øst. Helse Øst RHF har startet en dialog med bl.a. Feiringklinikken for å sikre at en ikke bare gir et fullverdig pasienttilbud ved klinikken, men at også spesialistutdanning av leger og beredskapen for øyeblikkelig hjelp blir ivaretatt på best mulig måte.

Jeg har for øvrig merket meg at Feiringklinikken via media forteller om problemer med å forsvare sine driftsutgifter, etter at DRG-vektingen og dermed refusjonen for hjertekirurgi er blitt redusert. Det ville neppe være urimelig å forvente at Feiringklinikken i denne situasjonen vurderer kostnadene knyttet til alle sider av driften.