Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:308 (2001-2002)
Innlevert: 16.04.2002
Sendt: 16.04.2002
Besvart: 19.04.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I dag er det krav om at alle som skal benytte plantevernmidler av en viss styrke skal ha gjennomført kurs i bruk av plantevernmidler. Dette gjelder ikke for hobbydyrkere. Enkelte hobbydyrkere som på sikt ønsker å utvikle denne driften til å bli en tilleggsnæring og som har gjennomført og bestått kurs i bruk av plantevernmidler, blir nektet autorisasjon.
Vil landbruksministeren bidra til at alle som har gjennomført og bestått kurs i bruk av plantevernmidler kan få autorisasjon?

Begrunnelse

En person som foreløpig driver med hobbydyrking av frukt og grønnsaker på sitt småbruk ønsker på sikt å få videreutviklet denne virksomheten til å bli en tilleggsnæring. Før vedkommende kommer så langt må han gjennomføre en rekke forsøk, spesielt innen fruktdyrking, for å finne frem til produkter som inneholder en så høy kvalitet at de kan ha en god markedsverdi som salgsvare. Vedkommende har gjennomført og bestått kurs i bruk av plantevernmidler, men har blitt nektet autorisasjon fordi han ikke driver med produksjon i landbruk, selv om han ønsker å utvikle dette til å bli en tilleggsnæring på sikt.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: I henhold til forskrift om plantevernmidler fastsatt av Landbruksdepartementet 14. desember 2000 med hjemmel i lov om plantevernmiddel m.v. av 5. april 1963, kan plantevernmidler bare brukes av personer som har autorisasjon. Krav om autorisasjon er unntatt for bruk av makrobiologiske preparater, og preparater som er godkjent for bruk i hobbyhager, på stueplanter mv. Autorisasjon kan bare gis til personer over 18 år og som har gjennomgått obligatorisk autorisasjonskurs og bestått eksamen, samt dokumentert yrkesmessig behov for adgang til kjøp og bruk av plantevernmidler. Hobbydyrkere kan ikke få autorisasjon. Kommunen eller fylkesmannen har myndighet til å utstede autorisasjon etter instruks fastsatt av Statens landbrukstilsyn. Kravet er at bruker må drive yrkesmessig produksjon i landbruk eller hagebruk og være registrert for merverdiavgift, levere næringsoppgave og være liknet for jordbruks-/hagebruksinntekt.

Jeg ser at hobbydyrkere med et visst produksjonsomfang, men som ikke fyller kravet nevnt ovenfor, kan oppleve det som urimelig at de ikke skal ha tilgang til samme preparatutvalg som yrkesutøvere. Underliggende årsaker er at bruk av høyrisikopreparater i privathager der ulike vekstslag som regel dyrkes i tett kombinasjon, ikke er forenlig med ønsket om å holde et høyt beskyttelsesnivå, og at det dermed kun skal være lavrisikopreparater som tilbys denne brukergruppen. Det er heller ikke samme økonomiske incitament til å bruke plantevernmidler i privathager sammenlignet med yrkesmessig anvendelse. Alternative bekjempingsmetoder er også lettere å gjennomføre. Som ledd i den politiske målsettingen om å redusere risikoen ved bruk av plantevernmidler, er det også et mål å redusere bruken av slike midler i hobbyhager.

Hobbydyrkere som planlegger å videreutvikle virksomheten til å bli en tilleggsnæring slik De begrunner spørsmålet, faller klart innenfor reglene for yrkesmessig næringsutøvelse.

Jeg ser derfor ingen grunn til å endre regelverket slik at hobbydyrkere kan få autorisasjon til kjøp og bruk av plantevernmidler.