Skriftlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:332 (2001-2002)
Innlevert: 24.04.2002
Sendt: 24.04.2002
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 30.04.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A): Det psykiatriske sykehjemmet Jansnes i Talvik, Alta kommune, har i 40 år vært et veldrevet behandlings- og rehabiliteringssted for personer med psykiske lidelser. Dette begrunnes med god beliggenhet og kvalifisert personale fra Talvik og omegnen. Sosialdepartementet har, til tross for stor motstand i fylket, vedtatt å legge ned Jansnes for å bygge noen insitusjonsplasser i Alta i stedet.
Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde tilbudet Jansnes i Talvik?

Begrunnelse

Sosial- og helsedepartementet som godkjenningsmyndighet konkluderte i et brev datert 12. desember 2001 at Jansnes skal legges ned. Grunnlaget for vedtaket antas å ligge i et møte på Jansnes i november 2001 hvor departementet var representert. Det var derimot ikke Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vest-Finnmark som er ansvarlig for psykiatritilbudet i Vest-Finnmark, herunder Jansnes. De var ikke invitert til å delta på møtet som dannet grunnlag for departementets beslutning om nedleggelse. Brevet fra departementet mangler enhver begrunnelse for at aktiviteten ved døgnenheten bør flyttes til Alta. Det foreligger heller ingen faglig eller økonomisk vurdering som skulle tilsi at dette er ønskelig.
Min og Finnmark Arbeiderpartis tolkning av departementets brev, er at det kan virke som det er avstanden fra Alta til Jansnes som ser ut til å ha vært den avgjørende faktor i beslutningen. For departementet er enig i at Jansnes har utviklet et godt fagmiljø med god kompetanse og kjennskap til pasientgruppen. Lokalt vurderes beliggenheten i Talvik som en fordel for denne type langsiktig behandling og rehabilitering, og det legges stor vekt på at institusjonen og de mennesker som er og har vært der gjennom 40 år har vært en del av bygdesamfunnet. Det finns massevis av sosial kompetanse i bygda om hvordan mennesker med psykiske lidelser kan leve og fungere i et bygdemiljø. Talvik er et fint eksempel på hvordan man i et gjensidig forhold over tid. Og ikke minst, Alta kommune har gjennom år prioritert oppbygging av infrastruktur som sikret sykehjemmet gode rammebetingelser og driftsvilkår. Ikke bare Alta, men også Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Måsøy og Loppa kommuner har brukere på institusjonen.
Et annet moment er at folketallet i Talvik har vært stabilt i cirka 30 år. En stor andel av bygdas befolkning, spesielt kvinner, har arbeidet og utdannet seg innenfor psykiatrien. Talvik er et eksempel på en bygd uten fraflytting, og Jansnes har også betydd mange arbeidsplasser i et godt fagmiljø.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Opptrappingsplan for psykisk helse

Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse har Stortinget vedtatt at tjenestetilbudet innenfor det psykiske helsevernet for voksne skal omstruktureres og styrkes både kvantitativt og kvalitativt for å kunne gi et aktivt behandlingstilbud. Hovedtyngden av de allmenne behandlingsoppgavene innen psykisk helsevern skal flyttes ut til distriktspsykiatriskesentre (DPS'er), hvor det legges opp til en samorganisering av poliklinikk, døgn- og dagtilbud, jf. St.meld. nr. 25 for 1996-97. Tjenestetilbudet på sentralsykehusnivå skal spesialiseres i forhold til oppgaver. Dette innebærer at en del eksisterende behandlingstilbud vil bli avviklet og erstattet med nye. Stortinget har blant annet vedtatt at en stor del av døgnplassene i psykiatriske sykehjem skal avvikles og erstattes med tilbud i kommunene og ved DPS'ene. Målet med dette er å få et best mulig tjenestetilbud innen psykisk helse i løpet av opptrappingsperioden.

For å sikre at de mål nås som Stortinget besluttet gjennom å vedta Opptrappingsplan for psykisk helse, la departementet til grunn at alle fylkeskommunene skulle utarbeide egne planer for psykisk helsevern. Disse skulle godkjennes av departementet som grunnlag for bevilging av midler over Opptrappingsplanen.

Helse Nord RHF har siden 1. januar 2002 ansvaret for tjenestetilbudet innen psykisk helsevern i Finnmark, Troms og Nordland. Dette innebærer at Helse Nord har ansvar for å nå målene for Opptrappingsplanen for psykisk helse innen sitt område. Helse Nord skal bygge på Finnmarks vedtatte og godkjente plan for psykisk helsevern, sammen med tilsvarende planer for Troms og Nordland, i tillegg til styringssignaler fra Helsedepartementet (jf. Styringsdokument til Helse Nord RHF 2002).

Jansnes

Døgntilbudet for DPS Vest-Finnmark ligger i dag ved Jansnes som er et tidligere psykiatrisk sykehjem i Talvik kommune, ca. 4 mil fra Alta. Administrasjonen for DPS Vest-Finnmark er samlokalisert med poliklinikk innen psykisk helsevern for voksne og poliklinikk innen psykisk helsevern for barn og unge i nye lokaler ved Alta Helsesenter. I den fylkeskommunale opptrappingsplanen for Finnmark ble det foreslått å bygge opp en ny sengepost i Alta. Det skulle utredes nærmere hvilket behandlingstilbud som burde opprettholdes ved Jansnes og en eventuell funksjonsdeling med en ny post i Alta.

I Finnmarks plan for investeringer gjennom Opptrappingsplanen, var det satt opp en forholdsvis stor investering på 20 mill. kr til opprustning av lokalene på Jansnes. I Helsetilsynets vurdering og anbefalinger til planen for Finnmark heter det at "Den planlagte differensieringen på DPS-nivå med styrking av ambulante tjenester er i tråd med statlige føringer. Planlagte dagbehandlingstilbud bør beskrives bedre". Videre anbefaler Helsetilsynet at "dersom det skal investeres i en utbedring av døgntilbudet ved DPS Vest Finnmark, bør en prioritere en samlet utbygging i Alta fremfor å ruste opp institusjonen Jansnes 4 mil fra Alta". Helsetilsynet sier i sin uttalelse også at "det er vanskelig å vurdere døgnbehandlingskapasitet i Finnmark på samme måte som i resten av landet. Helsetilsynet anbefaler at det høye antallet døgnplasser til voksne slik det fremkommer i planen aksepteres inntil videre".

I brev av 12. desember 2001 til Finnmark fylkeskommune, deler departementet Helsetilsynets vurdering. Det er et uttalt mål i Opptrappingsplanen at behandling og rehabilitering av psykiske lidelser i størst mulig grad bør skje i nærhet til brukernes normale livsarenaer, i tillegg til at det er viktig å styrke fleksibilitet og helhet i behandlingstilbudet. Departementet begrunner blant annet støtten til utbygging av en aktiv døgnbehandlingsenhet i Alta med godkjenningsbrev at "nærheten til sentrum med varierte funksjoner vil kunne gi rehabiliteringsarbeidet langt bedre betingelser".

I begrunnelsen for det skriftlige spørsmålet fremføres det at Sosial- og helsedepartementet i sitt godkjenningsbrev til Finnmark fylkeskommunes plan for psykisk helsevern, datert 12. desember 2001 konkluderte med at Jansnes skal legges ned. Dette medfører ikke riktighet. Departementet legger i sitt brev til grunn at investeringsmidler over Opptrappingsplan for psykisk helse vil bli bevilget til å støtte utbygging av et aktivt døgntilbud i Alta, og dersom Jansnes på lengre sikt skal opprettholdes, bør tjenestene forankres på kommunalt nivå. Departementets føring med hensyn til investeringer i Finnmark er ikke til hinder for utredning av funksjonsfordeling mellom Jansnes og Alta, slik det er beskrevet i planen.

Investeringer over Opptrappingsplanen

Det er totalt i landet fremmet ønsker om å realisere investeringsprosjekter som overskrider den rammen departementet har til disposisjon til byggeprosjekter finansiert over Opptrappingsplanen. Dette tilsier en streng prioritering. Departementet arbeider med et forslag til fordeling av de gjenstående investeringsmidlene for resten av opptrappingsperioden, dvs. 2002-2006. Forslaget er forelagt de regionale helseforetakene til gjennomgang og drøfting. Det vil ut fra dette foretas en endelig beslutning om hvilke investeringsprosjekter som skal finansieres fra Opptrappingsplanens midler.

Konklusjon

For å nå målene for Opptrappingsplan for psykisk helse slik den er vedtatt av Stortinget, vil det kunne medføre endringer i form av nedleggelser av noen institusjonstilbud.

Departementet har ikke foretatt noen beslutning eller fattet noe vedtak om at institusjonen ved Jansnes skal nedlegges. Helse Nord RHF har mulighet til å vurdere hvorvidt tilbudet ved Jansnes skal videreføres i sin nåværende form, om oppgavene skal endres eller om oppgavene i stedet skal dekkes på annen måte. Departementet har imidlertid lagt til grunn at midler fra Opptrappingsplanen bør prioriteres til en aktiv DPS-funksjon i Alta.