Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:335 (2001-2002)
Innlevert: 24.04.2002
Sendt: 24.04.2002
Besvart: 30.04.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Jernbaneverket har signalisert at oppriving av jernbanesporet på deler av Valdresbanen nå skal settes i gang.
Synes statsråden det er riktig av hensyn til miljøet og framtid samfunnsmessig beredskap å rive opp et jernbanespor som det vil koste flere hundre millioner kroner å legge på nytt - uten at man har vurdert å overdra sporet til andre jernbaneinteressenter, og uten at man ved en oppriving har vurdert gjenbruk av skinner og installasjoner på den nedre delen av banen?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Spørsmålet om å benytte strekningen mellom Leira og Dokka på Valdresbanen til andre formål enn jernbane, har vært forelagt Stortinget flere ganger. Det vises til St.prp. nr. 76 for 2000-2001, jf. Innst. S. nr. 327 for 2000-2001 og St.prp. nr. 18 for 2001-2002, jf. Innst. S. nr. 50 for 2001-2002. Stortinget fattet følgende vedtak 13. desember 2001:

"Stortinget samtykkjer i at Jernbanenettet mellom Leira og Dokka på Valdresbanen kan bli frigitt til andre føremål og at skjener og sviller på strekninga Bjørgo - Leira blir fjerna."

I forbindelse med at frigivelsen av deler av Valdresbanen til andre formål ble reist, tok Samferdselsdepartementet kontakt med de berørte kommuner med tilbud om å overta arealene på strekningen Dokka - Leira i tråd med retningslinjene som er fastsatt i St.prp. nr. 60 for 1988-89, jf. Innst. S. nr. 111 for 1988-89. Tre av de fire kommunene ønsket at arealene for nevnte strekning på Valdresbanen skulle benyttes til samferdselsformål i kommuneplaner og/eller reguleringsplaner, bl.a. til gang- og sykkelveg fra Bjørgo til Leira. Saken ble deretter lagt fram for Oppland fylkeskommune, som fattet vedtak i tråd med flertallet av kommunene sine innstillinger, dvs. at strekningen Dokka - Leira skulle kunne nyttes til andre formål. Et driftsopplegg i regi av Valdresbanen AS ble også vurdert før fylkeskommunen traff sitt endelige vedtak, jf. nærmere omtale i St.prp. nr. 76 for 2000-2001.

Stortingets vedtak av 13. desember 2001 er således i samsvar med vedtak i fylkeskommunen og flertallet av de berørte kommunene.

Stortingets vedtak innebærer at strekningen Leira - Bjørgo kan benyttes til gang- og sykkelveg i tråd med kommunens ønske. Også strekningen Bjørgo - Dokka kan ifølge Stortingets vedtak nyttes til andre formål. Samferdselsdepartementet er ikke kjent med hvorvidt de aktuelle kommuner ønsker å overta denne strekningen og eventuelt til hvilket formål. Dersom for eksempel andre jernbaneinteressenter ønsker å overta denne delen av banen, vil dette være en sak for de berørte kommuner, som har fått tilbud om å overta denne. Det er for øvrig en forutsetning at staten ikke skal ha utgifter med å opprettholde jernbanestrekningen mellom Bjørgo og Dokka, som i henhold til Stortingets vedtak er nedlagt og kan benyttes til andre formål.

På bakgrunn av at nedleggingen av strekningen nord for Dokka på Valdresbanen nylig er avgjort av Stortinget, er det ikke grunnlag for å foreta en ny vurdering av saken.

Når det gjelder eventuelt gjenbruk av skinner og installasjoner på den delen av jernbanenettet som skal rives opp, er dette en vurdering som Jernbaneverket som forvalter av statens jernbaneinfrastruktur, er nærmest til å foreta. Jernbaneverket må på fritt grunnlag kunne vurdere om skinner og sviller fra strekningen Bjørgo - Leira kan benyttes på andre deler av jernbanenettet, som for eksempel på den nedre delen av Valdresbanen. Jernbaneverket har for øvrig opplyst at det pleier å ta vare på brukbare deler som kan brukes til utskifting på deler av jernbanenettet som Jernbaneverket har ansvaret for å opprettholde.

Strekningen Eina - Dokka på Valdresbanen er fremdeles en del av det statlige jernbanenettet, og Jernbaneverket har her visitasjons- og vedlikeholdsplikt. I 1988 fattet Stortinget vedtak om at persontrafikken på Valdresbanen skulle innstilles. Dette omfattet også denne delen av banen, jf. St.prp. nr. 95 for 1987-88. Siden den gang har det ikke vært drevet ordinær persontrafikk på Valdresbanen. Når det gjelder godstrafikken på strekningen har trafikkutøveren NSB BA (nå CargoNet) også avsluttet sin trafikkvirksomhet. Dette innebærer at det i dag ikke blir drevet ordinær togtrafikk på Valdresbanen. Med de store utfordringer og krav til opprusting og utbedringer av det eksisterende jernbanenettet hvor jernbanetrafikk har sine fortrinn, ser jeg det som lite aktuelt å bruke penger til opprustning av Valdresbanen.