Skriftlig spørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:51 (1997-98)
Innlevert: 21.01.1998
Sendt: 22.01.1998
Besvart: 27.01.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Tomi A/S Skole- og kompetansesenter i Trondheim fikk sommeren 1997 avslag på søknad fra 1993 om godkjenning av ettårig utdanning i eksportmarkedsføring som grunnlag for utdanningsstøtte i Statens Lånekasse. Skolen har sendt klage av 21.08.97 over vedtaket. Vil statsråden medvirke til en rask og positiv behandling av klagesaken?"

Begrunnelse

Den første søknaden fra Tomi A/S ble sendt 16.5.93. I brev av 19.11.96 bekrefter departementet at saken fortsatt ligger til behandling i departementet, men antyder at elevkostnaden, kr. 32.000 synes svært høy og at det derfor må foreligge et særlig behov for utdanningen.
Til tross for sterk og positiv støtte til en slik utdanning i Sør-Trøndelag fra næringer og næringsorganisasjoner og en påpekning fra Fylkesarbeidssjefen i Sør-Trøndelag om at Sør-Trøndelag har en lav eksportandel i forhold til andre fylker i landet og at det er behov for eksportmarkedsføringsutdanning, gir departementet i brev av 09.07.97 avslag på søknaden.

Jon Lilletun (KrF)

Svar

Jon Lilletun: Private skoler og høgskoler kan søke Statens lånekasse for utdanning om å få sine studietilbud godkjent. Godkjenningen innebærer at elever/studenter ved skolen kan søke om studiestøtte på vanlig måte. Godkjenningsprosedyren består i en gjennomgang av bl a det faglige innholdet i utdanningen. Dersom Lånekassen er i tvil om det faglige nivået, eller om skolepengene ligger vesentlig over det beløp Lånekassen kan gi støtte til, blir skolen henvist til å søke Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om godkjenning.

Årlig har svært mange saker blitt henvist til departementet. I de fleste tilfeller skyldes dette at nivået på skolepengene ligger høyere enn det Lånekassen kan godkjenne. Jeg er innstilt på at det bør kunne godtas noe høyere skolepenger enn det Lånekassen har hatt fullmakt til hittil. Departementet tar på dette grunnlag sikte på å få ferdigbehandlet de søknadene som ligger inne i løpet av kort tid. Ut fra en foreløpig gjennomgang av saken slik den nå står, ser det ut til at det ettårige studiet i eksportmarkedsføring som Tomi AS tilbyr, vil kunne godkjennes for studiefinansiering.