Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:347 (2001-2002)
Innlevert: 26.04.2002
Sendt: 29.04.2002
Besvart: 06.05.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Mener kommunal- og regionalministeren generelt at det er tatt hensyn til loven og retningslinjene som er gitt i rundskriv UDI 99-22 når vedkommende ikke får arbeidstillatelse og dermed oppholdstillatelse på bakgrunn av mishandling i ekteskapet, jf. paragraf 37 sjette ledd?

Begrunnelse

En jente fra Marokko fikk arbeidstillatelse i familiegjenforening med norsk ektefelle for et par år tilbake. Forutsetningene for arbeidstillatelsen var at ekteskapet bestod og at partene bodde sammen. Paret er nå skilt på grunn av stadig trakassering under inntak av alkohol, seksuelt misbruk, overgrep og stadige trusler om tilbakesending til hjemlandet. Hun har også anmeldt eksmannen for voldtekt. Jenta har søkt om arbeidstillatelse da hun er i jobb og klarer seg selv. UDI har avslått søknaden. UDI uttaler at kvinnens forklaring skal legges til grunn. UDI konkluderer likevel at de beskrevne hendelser ikke er av en slik alvorlighetsgrad at situasjonen kan beskrives som mishandling slik dette begrepet praktiseres etter paragraf 37 sjette ledd.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Innledningsvis vil jeg påpeke at slik utlendingsforvaltningen er organisert, kan jeg ikke lenger instruere Utlendingsdirektoratet om lovtolking eller avgjørelsen av enkeltsaker. Jeg kan derfor ikke kommentere nærmere den saken som har foranlediget spørsmålet.

Generelt kan jeg si at formålet med utlendingsforskriften § 37 sjette ledd er at utenlandske kvinner med oppholdstillatelse i familiegjenforening ikke skal føle seg tvunget til å bli i et ekteskap der hun eller eventuelle barn blir mishandlet av frykt for å miste sin oppholdstillatelse. Dersom en kvinne er mishandlet i samlivet, skal hun ha oppholdstillatelse i Norge.

Utlendingsdirektoratet har gitt nærmere retningslinjer for praktiseringen av bestemmelsen i rundskriv 99-44. Det fremkommer i rundskrivet at mishandlingen i samlivet skal sannsynliggjøres. Ved vurderingen av sannsynligheten, skal kvinnens forklaring legges til grunn, med mindre det foreligger klare holdepunkter for å anta at denne ikke er riktig. Videre skal man ved vurderingen av om det har skjedd mishandling, foreta en helhetsvurdering.

Regjeringen er meget opptatt av situasjonen for kvinner med minoritetsbakgrunn, og spesielt de som er i en slik utsatt situasjon som stortingsrepresentant Øye beskriver. Som representanten Øye er kjent med, arbeider Regjeringen for tiden med tiltak på en rekke områder. Jeg vil i denne sammenheng blant annet vise til den hurtigarbeidende arbeidsgruppen som er nedsatt ut fra det behovet for å beskytte kvinner mot voldelige ektemenn. Gruppen skal gå gjennom regelverk og praksis i saker som gjelder trusler og vold i familier der den som står bak handlingen ikke er norsk statsborger. Arbeidsgruppen skal være ferdig innen 17. mai i år.