Skriftlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:368 (2001-2002)
Innlevert: 08.05.2002
Sendt: 10.05.2002
Besvart: 22.05.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): I en pressemelding av 7. mai 2002 kunne vi lese at Samferdselsdepartementet går inn for at etablering av nytt treningssenter for Luftfartsverkets brann- og redningstjeneste i Tjeldsund i Nordland skjer som forutsatt. I St.meld. nr. 17 for 2001-2002 står det at det vil bli vurdert et fremtidig beredskaps- og øvingssenter for politiet, øvrige nødetater og Sivilforsvaret på nåværende Luftforsvarets skolesenter i Stavern.
Hva vil bli ansvars- og oppgavefordelingen mellom de to treningssentrene?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I St.meld. nr. 17 for 2001-2002 om samfunnssikkerhet, kap. 8.2.2.3 fremgår følgende:

"Det vil bli vurdert etablert et fremtidig beredskaps- og øvingssenter for politiet, øvrige nødetater og Sivilforsvaret på nåværende Luftforsvarets skolesenter i Stavern. Anlegget i Stavern ligger også til rette for administrativ virksomhet for politiet og Sivilforsvaret."

I St.prp. nr. 55 for 2001-2002 Gjennomføringsproposisjonen - utfyllende rammer for omlegging av Forsvaret i perioden 2002-2005, kap. 7.5 fremgår at:

"... godt over 2 mill. kvm av Forsvarets bygningsareal skal avhendes".

I denne forbindelse skal Forsvaret flytte ut av Luftforsvarets skolesenter i Stavern. På bakgrunn av dette har Justisdepartementet i februar 2002 foretatt en vurdering om overtagelse av skolesenteret. Det er foretatt vurderinger av arealbehovet innenfor justissektoren samt økonomiske vurderinger knyttet til eventuell flytting av aktiviteter til Stavern.

Forsvarsbygg og Justisdepartementet inngikk en avtale om leie av skolesenteret 26. april 2002. Det vil bli etablert et driftsprosjekt ved senteret i Stavern. Et vesentlig formål med prosjektets arbeid vil være å legge til rette for en kostnadseffektiv drift av senteret samt legge til rette for at øvrig opplærings- og øvingsaktivitet eventuelt kan bli lagt dit.

I Samferdselsdepartementets St.prp. nr. 1 for 2001-2002 for budsjetterminen 2002, programkategori 21.20 Luftfartsformål, fremgår følgende:

"Regjeringen foreslo i St.prp. nr. 76 (2000-2001) etablering av nytt treningssenter for brann- og redningstjeneste i Tjeldsund i Nordland, samlokalisert med Norges brannskole."

I St.prp. nr. 60 for 2001-2002 Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område, programkategori 21.20 Luftfartsformål, fremgår følgende:

"Saka er tidlegare omtala i St.prp. nr. 76 (2000-2001) og i St.prp. nr. 1 (2001-2002). Det blei sett av 3 mill. kr til planlegging og prosjektering av tiltaket i budsjettet for 2002. Samferdselsdepartementet foreslår at tiltaket blir gjennomført som føresett."

Regjeringen har med dette foreslått at Luftfartsverkets treningssenter for brann- og redningstjeneste skal samlokaliseres med Norges brannskole i Tjeldsund. I denne sammenheng vises det til at ansvaret for Norges brannskole ble overført fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet ved Direktoratet for brann- og elsikkerhet fra 1. januar 2002, jf. St.prp. nr. 1 for 2001-2002, programkategori 19.10. Forslaget innebærer at Norges brannskole vil bli faglig og administrativt underlagt Justisdepartementet ved det nye direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet, jf. St.meld. nr. 17 for 2001-2002.

Ansvars- og oppgavefordeling

Det nye treningssenteret for Luftfartsverkets brann- og redningstjeneste skal foreta opplæring av personell som Luftfartsverket har tilsatt ved lufthavnene. Det er påkrevd at Luftfartsverket har eget personell som skal ivareta brann- og havarioppgaver på lufthavnene. Treningssenteret vil således ha fokus på spesialkompetanse innen brann- og havari i luftfarten.

Det er bestemt at etterutdanningen av Politireserven skal legges til Stavern høsten 2002. Justisdepartementet vil i perioden frem til 1. halvår 2003 vurdere nærmere hvilke andre opplærings- og øvingsaktiviteter og ev. administrativ virksomhet som kan legges til Stavern. Denne vurderingen vil legge vekt på å oppnå synergier gjennom gradvis å samle deler av opplærings- og øvingsvirksomheten i justissektoren til senteret.

Justisdepartementets overordnede mål er å styrke den samlede øvings- og opplæringsvirksomheten innenfor samfunnssikkerhetsområdet. Det er antatt at dette bør skje gjennom mer samordnet og tverrfaglig innretting av virksomheten. I denne sammenheng vil det være aktuelt å vurdere Stavern knyttet til opplærings- og øvingsvirksomhet. Direktoratet for sivilt beredskap er gitt i oppdrag å vurdere effektivisering av skolevirksomheten innen det sivile beredskap. Stavern vil bli vurdert i denne sammenheng. Dette kan bl.a. medføre endringer i strukturen på Sivilforsvarets skoler, ev. nedleggelse eller flytting av skoler. Direktoratet for sivilt beredskap er orientert om at prosjektets mandat kan bli endret som følge av Stortingets behandling av St.meld. nr. 17. Det vil også være nødvendig med en gjennomgang av det samlede opplærings- og etterutdanningstilbudet i politietaten, sammenholdt med de vurderinger man legger til grunn for utnyttelse av skolesenteret i Stavern.

Det er et mål at de ulike regionale opplærings- og øvingsstedene innenfor samfunnssikkerhetsområdet skal kunne tilby spesialrettet opplæring hver for seg, samtidig som disse opplærings- og øvingsstedene også skal kunne tilby mer tverrsektoriell og samvirkeorientert opplæring i sin region. Det er aktuelt å utvikle Stavern til samvirkeorientert opplæring og øving for nød- og redningstjeneste, politiet, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner mv.

Det legges opp til å bygge videre på Norges brannskole i Tjeldsund som et opplæringssted innen brann og redning. Videre vil etableringen av Luftfartsverkets treningssenter ikke være påvirket av etableringen av virksomheten i Stavern. På bakgrunn av Regjeringens mål om mer tverrsektoriell og samvirkeorientert opplærings- og øvingsaktivitet, kan det bli aktuelt å utvide opplærings- og øvingstilbudet ved Norges brannskole. Dette kan for eksempel innebære en styrking av opplærings- og øvingstilbudet knyttet til samvirke mellom nød- og redningsetatene. Som nevnt, vil dette ev. bli vurdert nærmere i forbindelse med det pågående prosjektet i Direktoratet for sivilt beredskap.