Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:397 (2001-2002)
Innlevert: 22.05.2002
Sendt: 23.05.2002
Besvart: 29.05.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): For tiden pågår det en rekke verneprosesser i sjø hjemlet i naturvernloven. Kystverneplaner, nasjonale laksefjorder og et nylig igangsatt arbeid med marine verneplaner båndlegger i sum store deler av sjøområdene langs kysten. Dette skjer uten at det er foretatt en konsekvensutredning av verneforslagene slik Stortinget pålegger.
Vil statsråden sikre at det gjennomføres en grundig konsekvensutredning av virkningene for marine næringer og de berørte kystsamfunn?

Begrunnelse

I forskrift om konsekvensutredninger hjemlet i plan- og bygningsloven er det krav om utføring av konsekvensutredninger (KU) ved forskjellige tiltak. Blant annet skal konsekvensutredninger gjøres når:

"Nasjonalparker og andre verneområder større enn 500 km2 og nasjonalparker og andre vernetiltak på mer enn 250 km2 dersom tiltaket fører til en vesentlig endring i dagens bruk for primærnæringene eller reiseliv i lokalsamfunnet."

Store deler av Sogn og Fjordane og Finnmark er foreslått vernet som nasjonale laksefjorder. To av de mest havbruksavhengige fylkene utelukkes dermed fra næringsutvikling i marin sektor. Forslaget rammer ressurssvake områder og kan true bosettingen i enkeltsamfunn. I tillegg til dette er mange kystområder langs hele norskekysten båndlagt eller foreslått båndlagt gjennom ulike vernebestemmelser.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Som regel forbindes begrepet konsekvensutredninger med bestemmelsene om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven kap. VII-a, som har klare regler for når konsekvensutredninger skal brukes, ref. spørsmål nr. 397. Det er imidlertid ikke bare plan- og bygningsloven som har regler for utredning av konsekvenser. Ifølge Utredningsinstruksen for statlige forvaltningsorgan skal hver sak "inneholde en konsekvensutredning som skal bestå av analyse, og vurdering av antatte vesentlige konsekvenser av den beslutning som foreslås truffet. Konsekvensutredningene skal omfatte konsekvensene for statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning og for private, herunder næringsvirksomhet og enkeltpersoner".

I henhold til gjeldende saksbehandlingsregler etter naturvernloven blir konsekvensene av vern belyst og vurdert for det enkelte område, uansett verneområdets størrelse. For større verneområder gjelder i tillegg kravene om konsekvensutredninger etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven. De arealgrensene som utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven, gjelder for det enkelte verneområde, og ikke f.eks. for en nasjonal verneplan samlet.

I fjor vår nedsatte Miljøverndepartementet i samarbeid med Fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet et rådgivende utvalg for marin verneplan. Utvalget har i mandat å gi en tilråding til områder som bør inngå i en nasjonal marin verneplan. Utvalget forventes å legge frem sin tilråding til marin verneplan i løpet av høsten 2002. Tilrådingen skal omfatte verneformål, verneform og lovverk, geografisk avgrensning og verneforskrifter for det enkelte område. Med utgangspunkt i utvalgets tilråding skal myndighetene deretter utarbeide et verneplanforslag som skal sendes på offentlig høring sammen med tilhørende konsekvensutredninger og -vurderinger.

Jeg kan derfor ikke på nåværende tidspunkt verken si noe om omfanget av en endelig marin verneplan eller hvilke lovverk som vil bli brukt. For områder hvor det planlegges å bruke naturvernloven vil konsekvensutredninger i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven bli gjennomført der områdets størrelse tilsier dette, jf. ovennevnte. Konsekvensvurderinger knyttet til områder som skal beskyttes ved bruk av bestemmelser i annet lovverk må avklares på et senere tidspunkt med utgangspunkt i bestemmelsene i Utredningsinstruksen.

Ordningen med nasjonale laksefjorder og laksevassdrag faller ikke inn under kravene om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Konsekvensene av tiltak knyttet til denne ordningen er på vanlig måte vurdert i henhold til bestemmelsene i Utredningsinstruksen. Økonomiske, administrative, distriktsmessige og andre konsekvenser av ordningen vil på vanlig måte fremgå av det forslaget til nasjonale laksevassdrag og laksefjorder som Regjeringen vil legge fram for Stortinget i juni 2002.

Kystverneplanen for Nordland er til sluttbehandling i Regjeringen. Planen omfatter bl.a. tre områder som inngår i "Nasjonalparkplanen", jf. St.meld. nr. 62 for 1991-1992 Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. På bakgrunn av kommunal- og miljøvernkomiteens behandling av nasjonalparkmeldingen, jf. Innst. S. nr. 124 for 1992-1993, er det for disse tre områdene gjennomført konsekvensutredninger.

Både kystverneplanene, etablering av nasjonale laksefjorder, og en marin verneplan vil ha konsekvenser for arealbruken langs kysten. Det vil imidlertid bli lagt stor vekt på å få til gode avveininger mellom bruk og vern, slik at både hensynet til den marine verdiskapningen og hensynet til naturverdiene blir ivaretatt.

Jeg mener at vi med ovennevnte har lagt til rette for de nødvendige utredningene for å kunne sikre gode avgjørelser som tar tilstrekkelig hensyn til miljøet, naturressursene, de marine næringer og berørte kystsamfunn.