Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:406 (2001-2002)
Innlevert: 27.05.2002
Sendt: 28.05.2002
Besvart: 03.06.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Antall iverksatte dommer på samfunnsstraff har gått ned. Betydningen av samfunnsstraff, både i forhold til rehabilitering av lovbrytere og også med henblikk på soningskøene, kan være betydelig.
Hva vil justisministeren foreta seg for at man i fremtiden kan få en utvidet bruk av samfunnsstraff, særlig overfor yngre lovbrytere?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I likhet med representanten Storberget har jeg merket meg nedgangen i antall iverksatte dommer på samfunnstjeneste og jeg er enig i at reaksjonsformen samfunnsstraff er viktig både av hensyn til rehabiliteringen og for å korte ned soningskøene. Det er imidlertid grunn til å understreke at straffegjennomføringsloven, som inneholder bestemmelser om samfunnsstraff, trådte i kraft 1. mars i år. Anvendelsesområdet for samfunnsstraff er ikke det samme som den tidligere straffen samfunnstjeneste, som nå er opphevet. Jeg vil derfor se utviklingen over noe lengre tid, for å få et bedre grunnlag for å vurdere hva som eventuelt må gjøres.

Som nevnt i mitt svar til representanten Storberget i Stortingets spørretime 15. mai i år, foregår det en utstrakt informasjonsvirksomhet fra kriminalomsorgens side for at samfunnsstraff skal tas mer i bruk. Gjennom denne informasjonsvirksomheten blir både domstolene og andre ledd i straffesakskjeden gjort kjent med samfunnsstraffen og dens innhold, og forholdene er lagt til rette for at samfunnsstraff skal brukes.

Jeg har forelagt representantens spørsmål for Riksadvokaten, som også har registrert at antall iverksatte dommer på samfunnstjeneste har gått ned. Han ser imidlertid behov for å studere og analysere denne utviklingen nærmere. Dette bør skje i samarbeid mellom påtalemyndigheten og Justisdepartementet. Riksadvokaten vil utgi et rundskriv til påtalemyndigheten om straffereaksjoner, der flere sider av straffegjennomføringsloven skal behandles. Han tar også sikte på å følge opp forslagene i lovproposisjonen, blant annet med hensyn til bruk av samfunnsstraff.

Jeg vil følge utviklingen nøye og holde kontakt med Riksadvokaten slik at vi sammen sikrer at bruken av samfunnsstraff som reaksjon gjennomføres i tråd med intensjonene. Både påtalemyndigheten og domstolene bør være bevisste på denne reaksjonsformen, særlig når det kan være en aktuell reaksjonsform overfor unge lovbrytere.