Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:415 (2001-2002)
Innlevert: 29.05.2002
Sendt: 29.05.2002
Besvart: 05.06.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Vil finansministeren bidra til at denne personen kan få sitt eiendomsmeglerbrev ved en fornyet behandling av saken?

Begrunnelse

En mann fikk avslag på sin klage til Finansdepartementet vedrørende tildeling av eiendomsmeglerbrev (ref. 94/104 Ø TM). Det synes klart at personen likevel har de kvalifikasjoner som skal til ved at han bl.a. har eksamener fra det tidligere utdanningssystem ved Norges Eiendomsmeglerhøgskole. Det forhold at han har havnet mellom flere "stoler" og tatt eksamener på en tid hvor systemet ble endret kan ikke forringe hans muligheter. Her bør finansdepartementet legge byråkratiske hensyn til side og se hen til hensynet bak regelverket: tilstrekkelig kvalifikasjon.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Kort om rettslige forhold og studieordningene for eiendomsmeglerutdanningen

Vilkårene for å få utstedt eiendomsmeglerbrev er fastsatt i lov av 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling (eiendomsmeglingsloven) § 2-3. Et av flere vilkår som må være oppfylt er at vedkommende har bestått godkjent eiendomsmeglereksamen, jf. § 2-3 første ledd nr. 1. Det fremgår av bestemmelsens annet ledd at departementet gir nærmere regler om kravene til eksamen og praksis. I forskrift av 20. mars 1990 nr. 177 om eiendomsmegling § 1-1 første ledd heter det at:

"Som godkjent eiendomsmeglereksamen etter lovens § 2-3 annet ledd regnes bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon med studieplan og eksamenskrav som Finans- og tolldepartementet har godkjent".

I forskriften § 1-5 annet ledd heter det at:

"For å ha bestått eksamen må kandidaten ha bestått alle fag".

Norges Eiendomsmeglerhøyskole (NEH) hadde inntil 1990 enerett på å avholde eksamen for eiendomsmeglere, jf. forskrift 9. november 1987.

Ved ikrafttredelsen av den nye eiendomsmeglerloven 1. april 1990 ble eiendomsmeglerutdannelsen lagt om ved at Finansdepartementet den 30. august 1990 godkjente Handelshøyskolen BIs studieplan og eksamenskrav for eiendomsmeglerutdanning.

For å gi studenter som var under utdannelse pr. 1. april 1990 anledning til å fullføre alle eksamener under den gamle ordningen, ga en imidlertid overgangsregel NEH fullmakt til å avholde eksamener frem til 1. juli 1992. Denne frist ble imidlertid forlenget til 31. desember 1992 for å gi alle som var i "systemet" anledning til å gå opp til eksamen tre ganger. Det fulgte av forskrift av 9. november 1987 at kandidatene hadde anledning til å fremstille seg til eksamen i hvert fag maksimalt tre ganger.

Utdannelsen ved NEH besto i en praktisk/juridisk eksamen, en eksamen i eiendomsmeglerregnskap og en muntlig eksamen. Det er lagt til grunn at eksamen i eiendomsmeglerregnskap ved NEH kan erstatte tilsvarende eksamen ved Handelshøyskolen BI, men utdannelsen ved BI er betydelig utvidet med flere fag og eksamener i forhold til utdannelsen ved NEH.

Kort om søkers bakgrunn og behandlingen av søknaden

I den aktuelle saken hadde søker (omtalt som "A" i det følgende) bestått den praktisk/juridiske eksamenen ved NEH. "A" har imidlertid vært oppe til eksamen i eiendomsmeglerregnskap ved NEH tre ganger uten å bestå denne. Av forskrift av 9. november 1987 om eiendomsmeglereksamen § 8 annet ledd fulgte det at en kandidat kan gå opp til eksamen maksimalt tre ganger.

I 1993 besto "A" eksamen i eiendomsmeglerregnskap ved BI.

"A" søkte 5. oktober 1993 om eiendomsmeglerbrev. Kredittilsynet avslo søknaden i vedtak 25. oktober 1993. Vedtaket ble påklaget til Finansdepartementet som i brev av 22. desember 1994 uttalte at en ikke hadde funnet grunn til å omgjøre Kredittilsynets vedtak.

Til grunn for Finansdepartementets vedtak lå en vurdering av at lovens krav om bestått eiendomsmeglereksamen ikke er oppfylt. "A" mangler eksamen i ett fagområde fra NEH-systemet, mens vedkommende i BI-systemet har bestått en av flere eksamener. Det er videre lagt til grunn at det ikke finnes dispensasjonshjemmel fra kravet til godkjent eiendomsmeglereksamen.

Min vurdering

Dersom søkers utdanning skulle kunne godkjennes kreves det endringer i regelverket for godkjenning av eiendomsmeglerutdanningen.

Jeg kan ikke se at denne saken har avdekket et slikt behov. Jeg vil vise til at søker har brukt sine tre forsøk uten å bestå eksamen i eiendomsmeglerregnskap etter studieordningen til NEH. Han var derfor avskåret fra å få godkjent eiendomsmeglereksamen etter denne ordningen. Dersom en tilsvarende eksamen fra en annen studieordning skulle bli godkjent, vil det kunne bli oppfattet som en usaklig forskjellsbehandling i forhold til andre som tidligere har avsluttet sitt forsøk på å få eiendomsmeglerbrev på grunn av at de ikke hadde bestått de nødvendige eksamenene ved NEH etter tre forsøk. Videre er det grunn til å peke på at en ved vedtagelsen av den nye eiendomsmeglerloven som trådte i kraft 1. april 1990, tok sikte på å skjerpe kravene til den utdannelse som er nødvendig for å få eiendomsmeglerbrev. Jeg kan derfor ikke se at vedtakelsen av den nye ordningen bør føre til at en person som ikke oppfylte kravene etter den gamle ordningen skal kunne få eiendomsmeglerbrev.

Jeg finner for øvrig grunn til å peke på at det ikke ser ut til å være noe til hinder for at den aktuelle person gjennomfører eksamener og fag han mangler ved BI og deretter søker på nytt om eiendomsmeglerbrev. Dette er for øvrig vedkommende gjort oppmerksom på i departementets tidligere brev av 22. desember 1994 og 15. desember 1997.