Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:419 (2001-2002)
Innlevert: 30.05.2002
Sendt: 30.05.2002
Besvart: 05.06.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Når en offentlig etat fratar eieren av en eiendom den eksisterende mulighet til utkjøring fra eiendommen, er det da ikke kommunalt ansvar å gjenskaffe eiendommen en ny utkjøringsmulighet til offentlig vei på kommunal grunn?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Når vegmyndighetene stenger en eksisterende lovlig avkjørsel som er eneste adkomst til en privat eiendom, har vegmyndighetene plikt til å sørge for en ny avkjørselsløsning for eiendommen. Dette framgår indirekte av vegloven § 41 og plan- og bygningsloven § 67. Langs riks- og fylkesveger gjelder plikten for staten ved vegkontoret i fylket. Langs kommunale veger gjelder plikten for kommunen.

En ny avkjørselsløsning kan enten avklares gjennom et reguleringsplanvedtak etter plan- og bygningsloven § 27-2, eller gjennom vedtak etter vegloven § 41. Det er ikke noe krav i loven om at den nye private atkomstvegen skal legges på kommunal grunn. For å kunne etablere en hensiktsmessig atkomstløsning vil det kunne være aktuelt å ta i bruk både offentlig og privat grunn. Dette kan ikke skje uten at det er ervervet nødvendig eiendoms- eller bruksrett til den nye atkomstvegen. Slikt erverv kan enten skje ved avtale eller ved ekspropriasjon etter vegloven § 50 eller plan- og bygningsloven § 35. Den som må avstå grunn eller retter til fordel for atkomst til en annen eiendom, har krav på erstatning i samsvar med ekspropriasjonserstatningsloven.

Erstatningsplikten for vegmyndighetene overfor den som får sin avkjørsel regulert, framgår av vegloven § 41 tredje ledd som har følgende ordlyd:

"Naudsynte utgifter til flytting eller endring av lovleg avkjørsle kan det krevjast vederlag for. Likeeins kan det, i samband med flytting av avkjørsle, krevjast vederlag for naudsynte utgifter til flytting, endring eller lengning av privat veg fram til avkjørsla. Det same gjeld utgifter til flytting, ombygging eller endring av byggverk eller anlegg som avkjørsla gjer naudsynt. Det skal takast omsyn til verdauke som den nye avkjørsla eller vegen tilfører eigedomen. Dette skjer ved frådrag i vederlaget eller refusjon frå eigaren dersom avkjørsla eller vegen alt er bygd."

Som det går fram av lovteksten, kan vegmyndighetene velge å reetablere den nye atkomsten fysisk eller å yte erstatning tilsvarende kostnadene ved reetablering.