Skriftlig spørsmål fra Gunn Olsen (A) til sosialministeren

Dokument nr. 15:422 (2001-2002)
Innlevert: 30.05.2002
Sendt: 31.05.2002
Besvart: 07.06.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Gunn Olsen (A)

Spørsmål

Gunn Olsen (A): Velferdsalliansen organiserer viktige brukerorganisasjoner som taler de fattiges sak. Den har fått avslag på søknad om økonomisk støtte.
Vil sosialministeren se på denne søknaden på nytt og revurdere avgjørelsen?

Begrunnelse

I budsjettforslaget for 2002 fra Regjeringen Bondevik sier Regjeringen om bekjempelse av fattigdom følgende: "Samarbeidsregjeringen ønsker et nært samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner."
Velferdsalliansen har blant annet utformet en meget interessant handlingsplan mot fattigdom, og gjør et godt arbeid for å sette de fattiges saker på dagsorden.
Sosial- og helsedirektoratet avslår søknaden om økonomisk støtte. Arbeiderpartiet gikk i budsjettinnstillingen klart inn for en økonomisk stønad inneværende år.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Sosialdepartementet har delegert til Sosial- og helsedirektoratet å fordele midler og behandle enkeltsøknader på kap. 0614 Utvikling av sosialtjenester, tiltak for rusmiddelmisbrukere mv. post 70 Tilskudd. Dette er gjort for å få en best mulig samlet vurdering av søknadene basert på faglige kriterier.

På bakgrunn av spørsmålet fra stortingsrepresentant Gunn Olsen har jeg undersøkt behandlingen av søknaden fra Velferdsalliansen nærmere. Velferdsalliansen har søkt tilskudd hvert år fra 1999. I 1999 fikk organisasjonen 20 000 kr til dekning av møteutgifter. I de etterfølgende år har Velferdsalliansens søknader ikke nådd opp etter en samlet prioritering. Det kan opplyses at det er mottatt søknader for et samlet beløp som langt overstiger budsjettrammen.

Formålet med bevilgningen er å støtte private stiftelser, selskaper og organisasjoner som iverksetter tiltak innen forebygging, omsorg, behandling og ettervern. I sin begrunnelse for avslaget på søknaden har Sosial- og helsedirektoratet lagt vekt på at midlene i hovedsak skal gå til heldøgns omsorgs- og rehabiliteringstiltak, samt ulike former for individrettet bistand i nærmiljøene som bolig- og overnattingstilbud, møtesteder, kvalifiseringstiltak og nettverksarbeid.

Årets søknad fra Velferdsalliansen er begrunnet med et ønske om å bidra med sin samlede brukerkompetanse i fattigdomsbekjempelsen i Norge. Søknaden gjelder i hovedsak dekning av utgifter til Velferdsalliansens generelle drift, herunder lønn, husleie, strøm mv., og ligger derfor i grenseland i forhold til bevilgningens formål.

Velferdsalliansen vil på linje med de andre brukerorganisasjonene få rik anledning til å bidra med sin samlede brukerkompetanse i det videre arbeidet med tiltak for å bekjempe fattigdomsproblemet. Sosialministeren har allerede hatt kontakt med brukerorganisasjonene, og kontakten vil bli videreført i forbindelse med utarbeiding av en stortingsmelding om tiltak for å bekjempe fattigdommen i Norge. Velferdsalliansen vil være en viktig samarbeidspartner også i det videre arbeidet med stortingsmeldingen.

På bakgrunn av opplysningene fra Sosial- og helsedirektoratet finner jeg ingen grunn til å overprøve de vurderinger som ligger til grunn for avslaget på Velferdsalliansens søknad.