Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:429 (2001-2002)
Innlevert: 31.05.2002
Sendt: 31.05.2002
Besvart: 07.06.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Eiere av såkalte prydfjærfe, og folk som ønsker å importere slike, opplever at de er underlagt et regelverk som både er firkantet og uforutsigbart når det gjelder import av slike dyr til Norge. Det oppleves også som om regelverket i Norge praktiseres betydelig strengere enn hvordan tilsvarende regelverk fortolkes i EU.
Vil miljøvernministeren bidra til å gjøre regelverket for import av slike dyr klarere og mer forutsigbart enn det er i dag?

Begrunnelse

Eiere av prydfjærfe som ønsker å importere flere dyr, opplever at myndighetenes behandling av søknader blir behandlet på forskjellig grunnlag og at det ikke blir brukt noen enhetlig begrunnelse for avslag. Det hevdes også at regelverket i Norge er betydelig strengere enn i EU, og at det er forbud mot å importere dyr til Norge som det er lov til å importere til EU. Det er manges oppfatning at dagens praktisering av regelverket bidrar til ulovlig import fordi det er liten tiltro til den måten som regelverket praktiseres på i dag.
Jeg viser til tidligere svar fra landbruksministeren på samme spørsmål, og at landbruksministeren i sitt svar viste til at miljøvernministeren er rett adressat for spørsmålet.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Prydfjærfe er en dyregruppe der innførsel til Norge berøres av lovverk under både Miljøverndepartementets og Landbruksdepartementets ansvarsområde. Et tilsvarende spørsmål som det ovennevnte, er tidligere besvart av landbruksministeren med hensyn på Landbruksdepartementets ansvarsområde, jf. landbruksministerens svar på spørsmål nr. 396.

Det aktuelle lovverket under Miljøverndepartementets ansvarsområde er viltloven. Etter viltloven § 47 er det uten Direktoratet for naturforvaltnings samtykke forbudt å innføre viltarter til Norge eller sette ut viltarter eller underarter som ikke fra før forekommer i distriktet. Hensikten med bestemmelsen er å unngå uheldig spredning av fremmede arter. Vi har i Norge erfaring med at spredning av fremmede arter kan være et problem. Introduksjonen av mink i norsk fauna er ett eksempel. Viltlovens bestemmelse må sees i sammenheng med at Norge har forpliktelser etter både FNs konvensjon om biologisk mangfold og Bern-konvensjonen i forhold til innførsel av fremmede arter. Etter konvensjonen om biologisk mangfolds artikkel 8h er Norge forpliktet til så langt det er mulig og hensiktsmessig å hindre innføring av, kontrollere og utrydde fremmede arter som kan true økosystemer, arters leveområder eller arter. Etter Bern-konvensjonens artikkel 11, 2.b er Norge forpliktet til å føre streng kontroll med innføringen av fremmede arter.

I tråd med viltloven § 47 skal det ved enhver innførsel av prydfjærfe og andre fuglearter til Norge på forhånd foreligge tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er viktig å være oppmerksom på at en tillatelse fra landbruksmyndighetene etter det regelverket de forvalter, ikke fritar fra kravet etter viltloven § 47. Ved innførsel av levende prydfjærfe er det nødvendig med innførselstillatelse både fra Statens dyrehelsetilsyn og fra Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet for naturforvaltning opplyser at i praksis skjer det et samarbeid mellom viltmyndigheter og landbruksmyndigheter før en søker får svar. På bakgrunn av søknader har direktoratet hittil gitt tillatelse til innførsel eller hold av en rekke arter prydfjærfe, fordelt på ca. 60 arter hønsefugler etc. og ca. 20 arter andefugler.

Direktoratet arbeider med å etablere en liste over de fugleartene som det allerede er gitt tillatelse til innførsel av i henhold til viltlovens bestemmelser, og som i framtiden kan aksepteres innført uten særskilt tillatelse fra direktoratet. En slik liste vil bli lagt ut på Internett, og vil gjøre det enklere å orientere seg for de som ønsker å innføre prydfjærfe og andre fugler til Norge. Jeg viser til direktoratets planer på dette punkt og antar at en slik liste tilgjengelig på Internett vil bidra til større forutsigbarhet for alle som ønsker å importere prydfjærfe.

For øvrig viser jeg til at utredning av regelverk for introduksjoner av fremmede arter inngår blant oppgavene til det offentlig oppnevnte Biomangfoldlovutvalget. Dette utvalget er opprettet for å utrede et nytt lovgrunnlag for samordnet forvaltning av biologisk mangfold.