Skriftlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:449 (2001-2002)
Innlevert: 07.06.2002
Sendt: 10.06.2002
Besvart: 13.06.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A): Stortinget forutsatte i statsbudsjettet for 2002 at det nye Sosial- og helsedirektoratet ikke skulle drive med forskning. Likevel søker direktoratet forsker til avdeling for helsetjenesteforskning.
Er statsråden klar over utlysningen, og mener statsråden dette er i tråd med Stortingets forutsetninger?

Begrunnelse

Stortinget behandlet opprettelse av nytt Sosial- og helsedirektorat i statsbudsjettet for 2002. Sosialkomiteen sa i forbindelse med organiseringen:

"Komiteen finner det naturlig at direktoratet skal utvikle en bestillerkompetanse overfor eksterne forskningsmiljøer og ha kompetanse til å oppsummere forskning som foregår andre steder. Komiteen understreker at det ikke bør bygges opp noe eget forskningsmiljø med kapasitet til å igangsette flere egne forskningsprosjekter i direktoratet."

Flertallet i komiteen viser også til et brev fra helseministeren av 4. desember 2001 angående denne saken der han blant annet skriver:

"Sosial- og helsedirektoratet skal ikke ha forskningsaktiviteter som forutsettes å ha en fri og uavhengig stilling, dette er forskning som bør skje ved universitets- og forskningsmiljøene."

Likevel utlyser direktoratet ledig stilling som forsker i avdeling for helsetjenesteforskning. Utlyst i Dagens Medisin 23. mai 2002.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg har fått opplyst fra Sosial- og helsedirektoratet at det er lyst ut stillinger for to forskere, to seniorrådgivere, to rådgivere, fagredaktør og førstekonsulent til Enhet for kunnskapshåndtering.

Ved omorganiseringen av den sentrale sosial- og helseforvaltningen ble det overført et miljø fra Folkehelsa til Sosial- og helsedirektoratet knyttet til kunnskapsoppsummering og metodevurdering. Viktige mål for integrering av dette miljøet er knyttet til bl.a. prioritering, kvalitetsutvikling og utvikling av normer og retningslinjer for helse- og sosialtjenestene. I 2002 har miljøet i Sosial- og helsedirektoratet vært organisert i Enhet for kunnskapshåndtering. Enhet for kunnskapshåndtering skal fremme velinformerte beslutninger om valg av virkemidler i sosial- og helsetjenesten, det vil si beslutninger som er forankret i pålitelig forskningsbasert informasjon og som også reflekterer den enkeltes og samfunnets verdier. Enheten skal gjøre pålitelig informasjon om effekter av sosial- og helsetjenester lettere tilgjengelig for helsepersonell, forvaltningen og publikum. Slik skal enheten være med å fremme god helse og sosial trygghet - og en forsvarlig bruk av fellesmidlene.

Det fremgår av dette at direktoratet ikke skal ha forskningsaktiviteter som forutsettes å ha en fri og uavhengig stilling. Dette er forskning som bør skje ved universitetene, og i de uavhengige forskningsmiljøene. Utlysning av stilling som forsker er et uttrykk for at miljøet har behov for forskerkompetanse knyttet opp mot hovedfunksjonen som er kunnskapsoppsummering og kvalitetsutvikling.

Jeg viser til Stortingets behandling av saken under budsjettbehandlingen høsten 2001. Følgende ble uttalt fra Stortinget, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 for 2001-2002:

"Komiteen finner det naturlig at direktoratet skal utvikle en bestillerkompetanse overfor eksterne forskningsmiljøer og ha kompetanse til å oppsummere forskning som foregår andre steder. Komiteen understreker at det ikke bør bygges opp noe eget forskningsmiljø med kapasitet til å igangsette flere egne forskningsprosjekter i direktoratet.""Sosial- og helsedirektoratet skal ikke ha forskningsaktiviteter som forutsettes å ha en fri og uavhengig stilling, dette er forskning som bør skje ved universitets- og forskningsmiljøene. Direktoratet skal kunne bestille forskning i eksterne forskningsmiljøer og ha kompetanse til å oppsummere forskning på sosial- og helsetjenesteområdet (metodevurdering og kunnskapssammenstilling). Direktoratet skal videre ha utredningskompetanse og kunne gjennomføre forskningsbaserte utredninger."

Rammene for virksomheten i Sosial- og helsedirektoratet slik det er skissert i Budsjett-innst. S. nr. 11 for 2001-2002, ligger fast. Avklaring knyttet til endelig organisering av miljøet for kunnskapsoppsummering og kvalitetsutvikling av helse- og sosialtjenestene er til vurdering i departementet. Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med behandling av St.prp. nr. 1 for 2002-2003.