Skriftlig spørsmål fra Grethe Fossli (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:458 (2001-2002)
Innlevert: 11.06.2002
Sendt: 12.06.2002
Besvart: 20.06.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe Fossli (A)

Spørsmål

Grethe Fossli (A): I 1997 fikk Øvre Vakås Tomtefestelag tilbud om å kjøpe sine tomter til en pris av 82 kr pr. kvm. I brev av 5. november 2001 fikk det samme tomtefestelaget et nytt tilbud om å kjøpe tomtene, men da til en pris av 330 kr pr. kvm. I brevet fra Opplysningsvesenets fond av 5. november 2001 står det: "Vi gjør oppmerksom på at innløsningssummen ikke er gjenstand for diskusjon."
Synes statsråden det er riktig at det offentlige som tomteeier hevder at innløsningssummen ikke er gjenstand for diskusjon?

Begrunnelse

Øvre Vakås Tomtefestelag, etablert i 1958, har bygget på eiendommen som den gang var skogseiendom til Asker Prestegård, og i dag eies av Opplysningsvesenets fond. De som den gang bygget det utøvet betydelige mengder med dugnadsarbeid for å anlegge vei, vann og kloakk før de kunne begynne på sine egne hus. De fleste av dem som bor der i dag er pensjonister og enker/enkemenn. I dag er bygslingsavgiften 9 000 kr for de fleste av dem, noe de fleste klarer, selv på minstepensjon. Imidlertid er mange usikre på fremtiden og fremtidige kostnader. De fleste tomtene er på ca. ett mål, og det sier seg selv at å innløse dette vil for mange av dem være umulig. Derfor undrer det også mange av dem at innløsningssummen de nå har fått tilbud om er så mye høyere i forhold til i 1997 samt at det også ikke er mulig å diskutere summen. Det fremkommer heller ikke hvorledes en har kommet frem til prisen på 330 kr pr. kvm.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Opplysningsvesenets fond har tilbudt innløsning av tomter festet av Øvre Vakås Tomtefestelag i Asker. Ved fremsettelsen av tilbudet ble det opplyst at innløsningssummen ikke var gjenstand for diskusjon. Med bakgrunn i denne saken er jeg stilt spørsmål om jeg mener det er riktig at det offentlige som tomteeier hevder at innløsningssummen ikke er gjenstand for diskusjon.

Som svar på spørsmålet vil jeg først understreke at forvaltningen av Opplysningsvesenets fond og fondets eiendommer skjer med grunnlag i prinsipper og retningslinjer som departementet senest redegjorde for i St.meld. nr. 14 for 2000-2001 Børs og katedral - Om økonomien i Den norske kyrkja, jf. Innst. S. nr. 187 for 2000-2001. Fondet skal etter dette forvaltes på et forretningsmessig grunnlag. Salg av eiendom, i dette tilfellet festetomter, skal skje på grunnlag av markedspris. Hva som er korrekt markedspris, vil ofte kunne være gjenstand for diskusjon, noe også fondet er oppmerksom på. Det må etter dette foreligge særlige forhold som kan begrunne en situasjon der fondets innløsningstilbud ikke gjøres til gjenstand for diskusjon.

I den aktuelle saken om tomter festet av Øvre Vakås Tomtefestelag, har jeg fått opplyst at Opplysningsvesenets fond fant at den aktuelle innløsningsprisen (330 kr pr. kvm) framsto som svært lav sett i forhold til de undersøkelser fondet har gjort om prisnivået i omsetningsmarkedet i Asker-området. Fondet valgte likevel, under tvil, å fremsette det aktuelle tilbudet da det fra 2000 forelå en områdetakst med dette prisnivået.

Det er ellers slik at det er Øvre Vakås Tomtefestelag som står som fester av de aktuelle tomtene. Hvert enkelt medlem av tomtefestelaget har ikke krav på å få innløst sin del av det samlede festearealet. Innløsning av enkeltvise fremfestetomter er en arbeidskrevende prosess. Når fondet likevel åpnet for slik delvis innløsning, vurderte fondet det slik at dette kunne gjennomføres under forutsetning av at det i hvert enkelt tilfelle ikke oppsto betydelig merarbeid med hensyn til prisfastsettelsen. Dette forholdet, sett i sammenheng med det faktiske pristilbudet, som av fondet ble vurdert slik som nevnt over, er bakgrunnen for at innløsningssummen i tilbudet ble fastsatt som endelig fra fondets side. Jeg kan ikke ut fra dette se at fondet har opptrådt kritikkverdig i behandling av denne saken.

Forskjellen mellom den innløsningssum pr. kvm som ble tilbudt medlemmer av Øvre Vakås Tomtefestelag i 1997, og den som er tilbudt nå, har ellers bakgrunn i at det som nevnt over er foretatt ny takstvurdering av tomtenes verdi etter at tilbudet fra 1997 ble fremsatt.