Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:467 (2001-2002)
Innlevert: 14.06.2002
Sendt: 14.06.2002
Besvart: 20.06.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Det er fremkommet påstander om uheldige og ureglementerte forhold i tilknytning til endret eiersammensetning i Moxy Trucks. Fravær av budrunder og verdivurdering av selskapet i forkant av opsjonsinngåelse samt inhabilitet og informasjonssvikt står sentralt. Det haster å få frem fakta og konklusjoner fordi den negative omtalen er uheldig for selskapet.
Hva konkret vil statsråden foreta seg, og når kan resultater forventes av den bebudede granskingen?

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Staten v/Nærings- og handelsdepartementet overtok i desember 2000 aksjene i Moxy Trucks AS fra A/S Olivin, som tidligere hadde eid dem. Moxy Trucks ble så refinansiert våren 2001 gjennom en bevilgning på 50 mill. kr i ny aksjekapital og en garanti for driftskreditt på 30 mill. kr. Departementet fikk videre en fullmakt til å selge statens aksjer i Moxy Trucks AS på et senere tidspunkt, etter at en restrukturering av bedriften var gjennomført. Det vises til St.prp. nr. 46 og Innst. S. nr. 192 for 2000-2001, og til Stortingets vedtak 5. april 2001.

Nærings- og handelsdepartementet inngikk 18. juni 2001 en opsjonsavtale med Spilka Invest AS, Ålesund, om kjøp av statens aksjer i Moxy for 50 mill. kr. Samtidig mottok Moxy et lån fra Spilka på 12 mill. kr med 3 års løpetid. Innen 1. mars 2002 måtte opsjonen erklæres for minst 51 pst. av aksjene og innen 31. desember 2002 for resten. Ved utøvelse av opsjonen ville 5 pst. av kjøpesummen tilfalle Hartmark Consulting AS som formidlingsprovisjon.

Første del av opsjonen er nå utøvd, og Spilka Invest AS eier 51 pst. av aksjene i Moxy Trucks AS. Hartmark Consulting har fått en tilsvarende andel av sin provisjon. Stortinget har vært orientert om avtalen; senest gjennom omtalen av Moxy Trucks AS i St.meld. nr. 22 for 2001-2002.

Med bakgrunn i avisartikler i Dagens Næringsliv nylig, har jeg hatt foranledning til å gå gjennom saken. Jeg vil nevne en del forhold:

Engasjementet av Hartmark i desember 2000

Nærings- og handelsdepartementet nølte høsten 2000 med å overta aksjene i Moxy Trucks AS fra A/S Olivin. Utviklingen kunne indikere at det riktige for Moxy hadde vært en akkord eller konkurs. Av hensyn til salget av aksjeposten i A/S Olivin måtte det imidlertid finnes en løsning innen utløpet av 2000.

SND - som var en stor kreditor i Moxy - kunne med bakgrunn i sine retningslinjer ikke ta et eieransvar. Departementet kunne ikke på dette tidspunkt overta aksjene i Moxy slik situasjonen var, uten samtidig ta et aktivt ansvar for eierstyringen av bedriften. Det vanlige i slike kriser er at staten engasjerer en konsulent for å vurdere virksomheten og mulige løsninger, bevilgningsbehov m.m.

Olivin hadde stilt garantier for Moxys driftskreditter som utløp ved årsskiftet. Da utløp også bankkredittene. Det var en forutsetning for at disse kredittene kunne fortsette ennå en stund, at staten som eier kom aktivt på banen. Departementet er nøye med å sende ut en forespørsel og ta en anbudsrunde når det skal engasjeres en bedriftsrådgiver eller en finansiell rådgiver. I denne saken ble dette ansett som ikke mulig, på grunn av behovet for en rask avklaring.

I samråd med SND ble Hartmark Consulting kontaktet. Hartmark kunne ta fatt på et Moxy-oppdrag med tre seniorrådgivere, og sa seg villig til å arbeide over jul og nyttår. De ble engasjert ved departementets brev av 22. desember 2000, med leveringsfrist den 10. januar 2001.

Ny aksjekapital og garanti til Moxy Trucks AS

Nærings- og handelsdepartementet så det slik at man ved dette engasjementet gjorde det mulig å bringe Moxy Trucks AS over i en positiv økonomisk utvikling, med sikte på å øke og synliggjøre de underliggende aksjonærverdiene. Man forutsatte forrentning av kapitaltilførselen. Det ble fastsatt en garantiprovisjon på markedsmessige vilkår, som er betalt. Samtidig ga engasjementet muligheten for økt verdi ved det forestående salget av statlige aksjer i A/S Olivin. Engasjementet hadde således en forretningsmessig begrunnelse.

Fornyelsen av garantien til 31. desember 2002 var også forretningsmessig begrunnet, jf. omtalen i proposisjonen. Det beregnes fortsatt garantiprovisjon.

Opsjonsavtalen med Spilka Invest ASUnder behandlingen av saker vedrørende Olivin og Moxy Trucks i Stortinget har så vel Nærings- og handelsdepartementet som næringskomiteens flertall understreket at Moxy Trucks AS bør få private eiere. Mens Moxy Trucks var et datterselskap av A/S Olivin ble det helt fram til årsskiftet 2000/2001 gjennomført et bredt partnersøk. Dette var uten resultater; man klarte ikke å finne en industriell eier/samarbeidspartner til Moxy.

En finansiell eier mener departementet ikke ville ha interesse for Moxy. Det ville også være i strid med de forventninger man har hatt til en ny eier av denne bedriften.

Moxy Trucks var i realiteten konkurs ved årsskiftet 2000/2001, og ingen andre enn staten ville overta eieransvaret. Selskapet hadde en negativ realisasjonsverdi ved en avvikling. Våren 2001 gikk driften med tap. Det måtte etter dette være et fullt ut akseptabelt økonomisk resultat at departementet gikk inn på en opsjonsavtale som ga staten muligheten til å få tilbake det vesentligste av den nye aksjekapitalen som var satset noen måneder tidligere - 50 mill. kr - og dessuten på sikt ville føre til en avvikling av statens garantiansvar på 30 mill. kr overfor Den norske Bank. Opsjonsavtalen gjorde det videre mulig å oppnå finansiering av salgsselskapet i USA, gjennom et lån på 12 mill. kr fra Spilka Invest til Moxy. Dette var en viktig del av omstruktureringsprosessen.

Avtalevilkårene må også bedømmes med utgangspunkt i den historiske utviklingen ved Moxy-bedriften, og det forhold at det fortsatt er betydelig økonomisk risiko knyttet til virksomheten. Moxy Trucks har kompetente medarbeidere og et godt produkt, men har vært en svak aktør i et internasjonalt marked med tunge og finansielt sterke konkurrenter. Med staten som eier var det første skritt i en restrukturering gjennomført. Nå forelå det en mulighet - gjennom Spilka Gruppen - til å få inn en industriell eier med finansiell styrke som ville bringe virksomheten videre, og som ble positivt mottatt av bedriften.

Stortingets fullmakt til å gjennomføre et salg forelå. Det var etter Nærings- og handelsdepartementets syn riktig å gripe muligheten raskt. Departementets vurdering var at det ikke ville være mulig, og dessuten også formålsløst, å bruke tid på et bredere søk etter mulige andre investorer.

Styreleders rolle og Hartmarks formidlingshonorar

Etter at staten v/Nærings- og handelsdepartementet overtok aksjene i Moxy Trucks AS ble siviløkonom Tore J. Fjell fra Hartmark Consulting valgt til ny styreleder. Administrerende direktør Knut Flakk i Ålesund ble nytt styremedlem. Styrets oppgave var å gjennomføre den hovedstrategi som det var lagt opp til i Hartmarks rapport.

Arbeidet med å finne en industriell partner til Moxy hadde vært en prioritert oppgave mens Olivin eide Moxy, og det var naturlig at det nye styret hadde et øye for mulige nye alternativer. Departementet hadde bedt styrets leder være oppmerksom på dette. Arbeidet med et salg av Moxy var allikevel ikke en del av styrets oppgaver våren 2001. Dette var et eierspørsmål.

Med bakgrunn i det omfattende partnersøket som var gjennomført i 2000, og som hadde vært resultatløst, hadde departementet ingen umiddelbare planer våren 2001 om å ta initiativ til engasjement av rådgivere for å finne en ny eier til Moxy Trucks. Når Tore J. Fjell gikk inn for at Hartmark Consulting skulle arbeide med saken, hadde departementet imidlertid ikke innvendinger. Et formidlingshonorar dersom arbeidet førte fram ble også funnet naturlig, og innebar naturligvis også at departementet ikke skulle betale et honorar dersom arbeidet ikke førte til resultater.

Departementet imøtekom på denne bakgrunn forslaget om at Hartmark Consulting skulle få en formidlingsprovisjon på 5 pst. for sitt initiativ hva angikk opsjonsavtalen med Spilka Invest AS. Dette også på bakgrunn av at man var tilfreds med innspillet og raskt fulgte det opp slik at avtalen ble inngått. Fra departementets ståsted hadde Hartmark oppnådd det som man tidligere ikke hadde lyktes med, nemlig å få inn en ny industriell partner til Moxy Trucks. På grunn av selskapets situasjon var dette viktig.

Det forhold at Tore J. Fjell også hadde oppdrag for Spilka Gruppen var departementet kjent med, og hadde ikke innvendinger til. Hartmark Consulting har oppdrag fra en lang rekke norske industribedrifter. Departementet vektla Fjells brede kontaktnett, og antar at et tillitsfullt samarbeidsforhold med Spilka Gruppen hjalp til at denne fattet interesse for å overta Moxy Trucks på vilkår staten så seg tjent med.

Departementet bemerker ellers at når administrerende direktør Knut Flakk i Spilka kom inn i styret tidlig i 2001, var det ut fra et ønske fra departementet om å få inn lokal representasjon. Flere andre kandidater var forespurt før Knut Flakks navn ble brakt inn. Foruten av Tore J. Fjell ble Flakk også anbefalt av andre som departementet kontaktet.

Den gjennomgang jeg har foretatt gir etter min vurdering svar på de spørsmål som er stilt, og jeg ser ikke grunnlag for videre oppfølgning.