Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:468 (2001-2002)
Innlevert: 14.06.2002
Sendt: 14.06.2002
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 21.06.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Dersom flere sterkt funksjonshemmede barn har behov for egne assistenter i SFO, kan det overstige de 15 pst. av statstilskuddet som skal gå til spesielle tiltak for barn med særskilte behov.
Kan det gjennom lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b og § 4-2 bokstav c, gis økonomisk støtte til assistent i SFO, hvis dette er anbefalt som et avlastnings- og støttetiltak for familien?

Begrunnelse

Anbefaling om skolefritidsordning (SFO) for et sterkt funksjonshemmet barn kan gis ut fra behovet om avlastnings- og støttetiltak for personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid.
I noen tilfeller er funksjonshemmingen så arbeidskrevende at 15 pst. av statstilskuddet til SFO på ingen måte dekker utgiftene. I lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b og § 4-2 bokstav c heter det:

"De sosiale tjenester skal omfatte støttekontakt for personer og familier som har særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning kan gis både i private hjem og i særskilte kommunale tiltak."

I § 4-2 bokstav c står det:

"De sosiale tjenester skal omfatte støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer."

I merknader til loven står det:

"Støttekontaktens viktigste oppgaver er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Oppgavene vil kunne innebære sosialt samvær og følge vedkommende til ulike fritidsaktiviteter."

Praksis er svært forskjellig fra kommune til kommune, om hvem som bevilger midler til assistenter i SFO for sterkt funksjonshemmede barn, og jeg ber derfor om en vurdering av dette slik at sterkt funksjonshemmende elever får det tilbudet og de rettigheter, ikke minst ankemuligheter, de skal ha.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Kommunen skal etter opplæringsloven § 13-7 første ledd ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for første til og med fjerde klassetrinn. Ansvaret for finansieringen av ordningen er regulert i lovens § 13-7 femte ledd og forskriften §§ 23-1 til 23-3. For funksjonshemmede barn gjelder ordningen med statstilskudd til og med syvende klassetrinn. Det følger av reglene at tilbudet skal finansieres gjennom statlig og kommunalt tilskudd og egenbetaling fra foreldrene.

Personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid kan etter sosialtjenesteloven § 4-3 ha krav på at kommunen setter i verk avlastningstiltak eller gir tilbud om støttekontakt, jf. § 4-2 bokstav b og c. Avlastning er et tiltak for den som har større omsorgsoppgaver enn de har kapasitet til å ivareta, mens et tilbud om støttekontakt i første rekke skal hjelpe den omsorgstrengende til en meningsfull fritid. I praksis vil et tilbud om støttekontakt også innebære avlastning for omsorgsyteren. Det samme vil ofte være tilfelle for tiltak som ikke er forankret i sosialtjenesteloven, som for eksempel skolefritidsordning etter opplæringsloven.

Kommunene har en stor grad av frihet når de skal organisere sine tjenester. Det er derfor ikke noe i veien for at kommunen kan gi et tilbud etter skoletid som avlastning etter sosialtjenesteloven dersom kommunen finner det hensiktsmessig. Hvorvidt et tjenestetilbud skal forankres i sosialtjenesteloven eller opplæringsloven avhenger av en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. I vurderingen må det legges vekt på hva som er hovedformålet med tiltaket.