Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:472 (2001-2002)
Innlevert: 14.06.2002
Sendt: 17.06.2002
Besvart: 25.06.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Rusmiddelinstitusjonen Finnmarkskollektivet i Langfjorden i Finnmark er ifølge oppslag i Altaposten den 7. juni 2002 truet med nedleggelse, begrunnet i Finnmark fylkeskommunes anstrengte økonomi. Dette skjer i en situasjonen der Regjeringen gjennomgår rusmiddelomsorgen ut fra en intensjon om å styrke denne.
Vil statsråden bidra til at institusjonen sikres videre drift?

Begrunnelse

Finnmarkskollektivet er en relativt ny institusjon for rehabilitering av rusmiddelmisbrukere. Slike tilbud er svært begrensede i fylket, og til nå har størstedelen av behandlingen foregått utenfor fylket. Slike fagmiljøer er sårbare, og går de tapt tar det tid å bygge opp nye. Jeg vil derfor anta at det også vil være i Regjeringens interesse at færrest mulig rusmiddelinstitusjoner går tapt i den overgangsfasen der Regjeringen gjennomgår hele rusmiddelomsorgen før en forventet omorganisering av denne.

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Det er Samarbeidsregjeringens uttrykte mål å styrke behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. I Sem-erklæringen slår vi fast at mennesker med rusproblemer har ulike behov, og at vi må ha varierte tilbud om behandling, ettervern og rehabilitering. Alle som ønsker behandling, må få det. Det er riktig, som representanten Ballo peker på, at det arbeides med en gjennomgang av behandlingstilbudet for rusmiddelmisbrukere, og det kan føre til en omorganisering av feltet.

I dag er det imidlertid fylkeskommunen som har ansvaret, faglig og økonomisk, for etablering og drift av institusjoner med tilknyttede spesialisttjenester for omsorg for og behandling av rusmiddelmisbrukere. Jeg finner det derfor ikke mulig eller riktig å gå inn, utenom de ordinære budsjettprosesser, og sikre videre drift av institusjoner som fylkeskommunen eventuelt av ulike grunner ikke viderefører.

Jeg understreker at jeg ikke kjenner den konkrete institusjonen representanten Ballo refererer til, og at jeg svarer på generelt grunnlag.