Skriftlig spørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:480 (2001-2002)
Innlevert: 18.06.2002
Sendt: 18.06.2002
Besvart: 20.06.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Jeg fremmet tidligere et spørsmål om praktiseringen av EU-direktivet vedrørende helseattest for fiskere/sjøfolk. Dette på bakgrunn av at flere i denne yrkesgruppen sto i fare for å miste jobben fordi de har for høy vekt i forhold til en fastsatt forskrift om Body Mass Index (BMI). Til tross for statsrådens forsikringer om at ordningen skulle praktiseres fleksibelt er nå friske arbeidsføre yrkesutøvere satt på land av denne grunn.
Hva vil statsråden gjøre for å gjennomføre den fleksibilitet som ble bebudet?

Begrunnelse

I februar i år tok jeg opp spørsmålet knyttet til reglene om helseattest til fiskere/sjøfolk og til det faktum at friske og arbeidsføre yrkesutøvere kan risikere å miste jobben fordi de har for høy vekt i forhold til en fastsatt forskrift om BMI. Jeg framholdt at dette kunne ha som konsekvens at friske arbeidsføre mennesker unødvendig må henvises til et allerede sterkt belastet trygdesystem.
Statsråden svarte da blant annet: "La meg bare presisere til slutt at yrkesutøvere med god helse som er i stand til å gjøre en god og sikker jobb, og som ikke representerer noen sikkerhetsrisiko for andre, vil fortsatt få helseattest, selv om de skulle ha en BMI på over 35. Det skal være fleksibilitet i denne behandlingen, og jeg tror ikke det er noen risiko for at man skal få - en kunne nesten si - overvekt av norske fiskere på slankekur som en nødvendighet for at de skal komme seg ut på havet."
10. juni meldte NRK at den første yrkesutøveren har gått iland fordi han var noen kilo for tung i forhold til regelverket.
Dette rimer dårlig med statsrådens forsikringer i sitt svar til meg for få måneder siden, og til Regjeringens uttalte mål om å fjerne unødvendige regler.
Jeg har allerede snakket med flere i bransjen som føler seg utrygge i forhold til forestående fornyelse av helseattest.
Dette mener jeg at vi som politikere må ta meget alvorlig.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Gjeldende norske regelverk for så vidt gjelder kroppsmasseindeks (Body Mass Index) er forskrift av 19. oktober 2001 nr. 1309 om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip, fastsatt med hjemmel i sjømannsloven § 26. Kopi av forskriften vedlegges. Forskriften implementerer ikke noe EU-direktiv, men ved utforming av det nye regelverk ble det sett hen til regelverk i andre land, også land innenfor EU.

Gjeldende norske regelverk gir sjømannslegen anledning til å vurdere om en sjømann med en Body Mass Index (BMI) mellom 30 og 35 er helsemessig skikket til tjeneste. Helsemessig skikket er vedkommende når han/hun ikke antas å ha noen sykdom eller noen fysisk eller psykisk mangel som kan utgjøre en fare for andre eller for sikker drift av fartøyet. Se sjømannsloven § 26 og forskriften om helseundersøkelse § 1.

Hvis sjømannen har en BMI fra 35 og oppover skal legen, og en fagnemnd som er bredt sammensatt, vurdere om vedkommende kan få fortsette å seile. Bestemmelsene om fagnemnden, klage og søknad om fravik er omtalt i forskriften kap. 4. Fagnemnden tar den endelige avgjørelsen. Fagnemnden består av en leder som er lege, en representant fra Sjøfartsdirektoratet og en representant fra et fagforbund. Representanten fra fagforbundet skal ha kompetanse i forhold til den stillingsgruppen arbeidstakeren tilhører.

Hvis sjømannen ønsker å få sin sak behandlet av fagnemnden, kan sjømannslegen i påvente av endelig svar i fagnemnden utstede en helseerklæring til sjømannen. Forutsetningen er at legen vurderer sjømannen som helsemessig skikket og at vedkommendes arbeidsgiver eller skipsfører som kjenner sjømannen fra tidligere tjeneste, samtykker.

Det er min oppfatning at muligheten til å søke om fravik, og muligheten for sjømannslegen til å utsette iverksetting av vedtak om udyktighet, gir tilstrekkelig fleksibilitet for å ivareta den enkelte sjømanns interesse og ivareta vårt hovedsiktemål, nemlig sikkerhet til sjøs. Dersom sjømannslegen ikke utsteder helseattest er det et resultat av at sikkerhet ikke er ivaretatt.

Jeg har fått opplyst at Sjøfartsdirektoratet hittil i år har mottatt 29 søknader om fravik fra kravene relatert til overvekt. To av søkerne har flere helseproblem som rammes av forskriftens regler. Flere stillingsgrupper er representert, blant annet åtte navigatører, herunder to skipsførere, to personer i maskinen, to fiskere samt tre personer som har forpleiningsoppgaver.

Sjøfartsdirektoratet mottar melding om udyktighet fra sjømannslegene. Det er imidlertid ikke anledning til å oppgi diagnose på meldingene i henhold til konsesjon gitt av Datatilsynet. Sjøfartsdirektoratet har således ikke oversikt over sjømenn som er udyktige på grunn av overvekt, og som ikke har søkt om fravik fra gjeldende bestemmelser.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at også etter det regelverket som gikk forut for gjeldende forskrift, ville en sjømann med stor overvekt måtte vurderes. Hvis vedkommende var en fare for andre eller sikker drift av fartøyet, ville sjømannen heller ikke etter det tidligere regelverket kunne få helseattest. Med det nye regelverket er grensene for overvekt mer tydeliggjort.

Vedlegg til svar:

Forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip.

Internett:

http://www.lovdata.no/for/sf/nh/xh-20011019-1309.html